Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawo do drogi sądowej przy kontroli operacyjnej. Rzecznik przystąpił do skargi konstytucyjnej

Data:
  • Obywatel podsłuchany wskutek kontaktu z osobą, wobec której stosowano kontrolę operacyjną, złożył skargę konstytucyjną 
  • Do postępowania Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Wniósł o uznanie, że brak prawa zażalenia w takiej sytuacji na zgodę sądu na kontrolę rozmów telefonicznych jest niezgodny z konstytucyjnym prawem do sądu i do drogi sądowej, jej niezamykania, do zaskarżania orzeczeń i decyzji oraz dwuinstancyjności postępowania w związku z zasadą równości i proporcjonalności  

TK wszczął postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej (sygn. akt SK 1/24).

Rzecznik zgłosił udział w tym postępowaniu. Wniósł o stwierdzenie, że:

  • art. 27 ust. 11 a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1136 z późn. zm.) - w zakresie, w jakim przepis ten nie przyznaje osobie, której rozmowa podlegała kontroli i utrwaleniu, wskutek kontaktu z osobą, wobec której stosowana była kontrola operacyjna, prawa do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie stosowania tej kontroli, w którym mogłaby ona się domagać zbadania zasadności oraz legalności kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 w związku z art, 176 ust, 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Uzasadnienie stanowiska RPO zostanie przedstawione Trybunałowi do 31 marca 2024 r.

II.510.86.2024

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi uzasadnienie stanowiska RPO
Operator: Łukasz Starzewski