Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uczelnie nie mogą z urzędu skreślać studentów za wyniki w nauce. Pismo RPO do rektora UMP

Data:
  • Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przewiduje obowiązkowe skreślenie z listy studentów tych z nich, którzy nie zaliczą zajęć na pierwszym roku studiów magisterskich lub I stopnia
  • RPO zwraca uwagę, że taki przepis jest niezgodny z ustawą, która za niewystarczające postępy w nauce dopuszcza skreślenie z listy studentów, lecz nie czyni go koniecznym
  • Natomiast uczelnie nie mogą samodzielnie rozszerzać ustawowego katalogu warunków obligatoryjnego wykreślania studentów z listy
  • Zastępca RPO Stanisław Trociuk pisze w tej sprawie do rektora uczelni Andrzeja Tykarskiego

RPO otrzymał skargi sugerujące, że regulamin studiów UM w Poznaniu jest zbyt surowy dla studentów pierwszego roku, którzy nie radzą sobie z niektórymi zaliczeniami. Jakiekolwiek niezaliczenie oznacza dla nich koniec studiów na tej uczelni. 

Stanisław Trociuk w piśmie do rektora wskazuje, że warunki wykreślania studentów z uczelni określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, która dzieli je na dwa katalogi: obowiązkowe i fakultatywne. Przesłanki związane z niewystarczającymi postępami w nauce i niezaliczaniem etapów studiów w terminie mieszczą się w grupie przesłanek fakultatywnych.

Oznacza to, że decyzja w tym zakresie została pozostawiona w gestii uczelni, która powinna samodzielnie rozpatrywać indywidualne przypadki studentów. Organ uczelni orzekając w konkretnej sprawie może, a nie musi skreślić studenta z listy studentów. Decyzja zakresie nie może być jednak dowolna – musi wynikać z dogłębnego rozpoznania okoliczności danej sprawy. 

W szczególności jednak orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że przepisy regulaminowe nie mogą odbierać organom uczelni możliwości rozpatrywania takich spraw, przesądzając ex lege o skreśleniu studenta z listy. 

– Przyjęte rozwiązanie w zasadzie wyklucza możliwość badania innych okoliczności niż sam fakt nieuzyskania zaliczenia, w szczególności zaś uwzględnienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających studentowi wywiązania się z jego podstawowych obowiązków z przyczyn od niego niezależnych – wskazał w piśmie Stanisław Trociuk. 

VII.7033.20.2023

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2023-05-19 10:21:48
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2023-05-25 11:57:29
Opis: Dochodzi odpowiedź Rektora
Operator: Krzysztof Michałowski