Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Świebodzinie

Data

W dniu 25 sierpnia 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie (woj. lubuskie). 

Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie traktowania i warunków pobytu osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia w PdOZ oraz przedstawienie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem oraz karaniem. 

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu otrzymali informacje na temat funkcjonowania placówki od Komendanta Powiatowego Policji, jego Zastępcy oraz od funkcjonariusza pełniącego służbę w PdOZ.

Wizytujący dokonali oglądu pomieszczeń PdOZ, poddali analizie wybraną dokumentację, odbyli także rozmowę z osobą zatrzymaną. 

Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych dysponuje łącznie 10 miejscami (5 pokoi  dwuosobowych). W czasie prowadzonych czynności w PdOZ osadzona była 1 osoba, obywatel Ukrainy. 

KMPT ocenił panujące w placówce warunki bytowe jako, co do zasady, dobre. Uwagę wizytujących zwrócił jednak fakt, iż część pokoi dla zatrzymanych nie zostało w dalszym ciągu wyposażonych w kamery z funkcją podczerwieni, w związku z czym konieczne jest ich doświetlanie w godzinach nocnych. Może to w konsekwencji utrudniać przebywającym tam osobom odpoczynek. 

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu zwrócili uwagę na następujące kwestie wymagające poprawy:
•    regulamin pobytu w PdOZ oraz informacje dotyczące instytucji stojących na straży praw człowieka umieszczone były za kratami okiennymi w pokojach dla osób zatrzymanych, co w ocenie wizytujących znacznie utrudniało zapoznanie się z ich treścią;
•    przedstawiciele KMPT zidentyfikowali potencjalne ryzyko w obszarze prawa do uzyskania zrozumiałej informacji przez cudzoziemców umieszczonych w PdOZ. Jak wynika z wyjaśnień funkcjonariuszy, obcokrajowcom przyjmowanym do Pomieszczenia przekazywane są stosowne pouczenia w językach dla nich zrozumiałych. Niemniej jednak w żadnym z analizowanych protokołów zatrzymań cudzoziemców nie umieszczono informacji na temat języka, w jakim się z nimi komunikowano. Z dokumentacji nie wynikało także, aby w czasie prowadzonych czynności obecny był tłumacz. 
•    Wizytowany PdOZ nie posiada stałej obsady etatowej, służbę tam pełni łącznie 13 funkcjonariuszy Wydziału Prewencji (1 funkcjonariusz na zmianie).  W ocenie KMPT, w przypadku większej liczby osób przebywających w tym samym czasie w Pomieszczeniu, 1 funkcjonariusz obecny w PdOZ może nie być w stanie zapewnić bezpieczeństwa, a jednocześnie umożliwić osadzonym realizację ich uprawnień. Znacznie utrudnione może być również reagowanie na zachodzące zdarzenia nadzwyczajne, w tym np. na podejmowane próby samobójcze.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-12-22 11:33:06
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2022-12-28 13:05:27
Operator: Grażyna Kalisiewicz