Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Zespołem Praw Kobiet Inicjatywy "Nasz Rzecznik" w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

8 marca 2024 r. Zastępca RPO Valeri Vachev spotkał się z przedstawicielkami Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Spotkanie zostało zorganizowane w Biurze RPO z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i dotyczyło bieżących problemów w obszarze ochrony praw kobiet.

Głównymi tematami poruszonymi w trakcie spotkania było przeciwdziałanie cyberprzemocy że względu na płeć oraz przeciwdziałanie przemocy seksualnej, w szczególności rozwiązania mające na celu wsparcie osób doświadczonych tą przemocą.

W spotkaniu uczestniczyli również: główna koordynatorka ds. współpracy z partnerami społecznymi Adela Gąsiorowska, główna specjalistka w Zespole ds. równego traktowania Aleksandra Szczerba oraz naczelnik Wydziału ds. legislacyjnych i ustrojowych w Zespole prawa karnego Piotr Zakrzewski.

Na początku spotkania Zastępca RPO przedstawił dotychczasowe działania Rzecznika dotyczące ochrony praw kobiet podejmowane we współpracy z Inicjatywą „Nasz Rzecznik”.

Następnie Morgan Janowicz z European Fem Institute zaprezentowała wyniki badań dotyczących narażenia kobiet i dziewcząt na cyberprzemoc oraz negatywnych skutków polityczno-społecznych tego zjawiska. Karolina Kubacka z Biura Posłanki do Parlamentu Europejskiego dr. Sylwii Spurek omówiła z kolei przepisy dotyczące cyberprzemocy, jakie znalazły się w projekcie unijnej dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zaprezentowała również propozycje działań, jakie Rzecznik mógłby podjąć w zakresie przyszłej implementacji tej dyrektywy.

Podczas spotkania rozmawiano również o wsparciu dla osób doświadczonych przemocą seksualną. Joanna Gzyra-Iskandar z Fundacji Feminoteka zaprezentowała postulaty Zespołu Praw Kobiet, dotyczące m.in. tworzenia sieci wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy oraz postępowania dowodowego prowadzonego w ramach ścigania przestępstwa zgwałcenia. Celem proponowanych przez Zespół rozwiązań ma być zapewnienie decyzyjności i poczucia podmiotowości osobom doświadczającym przemocy. Przedstawiciele i przedstawicielki Biura RPO zapowiedzieli analizę zgłoszonych postulatów i uwzględnienie ich w działaniach Rzecznika.

Kolejne spotkanie Zastępcy RPO z Zespołem Praw Kobiet zaplanowane jest na 24 maja 2024 r. i będzie poświęcone problemom w zakresie realizacji obowiązku alimentacyjnego.

Inicjatywa „Nasz Rzecznik” to nieformalna grupa organizacji i inicjatyw społecznych.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski