Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sytuacja uchodźców z grup wrażliwych ewakuowanych z Ukrainy do Polski. Spotkanie ZRPO Valeriego Vacheva z organizacjami społecznymi

Data:

13 czerwca odbyło się spotkanie zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, Valeriego Vacheva z organizacjami społecznymi wspierającymi osoby ewakuowane z Ukrainy do Polski, które posiadają specjalne potrzeby. 

W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki i przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Rubikus i Fundacji Asymetryści. Z ramienia Biura RPO w spotkaniu uczestniczyli także naczelnik Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Zespole ds. Równego Traktowania, Michał Żłobecki, oraz główna koordynatorka ds. współpracy z partnerami społecznymi, Adela Gąsiorowska, i główny koordynator ds. współpracy strategicznej, Maciej Grześkowiak.

Na początku organizacje przedstawiły problemy związane z brakiem systemu recepcji i relokacji osób przybywających z Ukrainy oraz brakiem systemowego wsparcia dla grup szczególnie wrażliwych, w tym przyjmowania zbyt wąskiej definicji osób wymagających szczególnego wsparcia. Postulowały więc stworzenie wytycznych dla administracji publicznej dotyczących zakresu tego pojęcia.

Organizacje wskazały także, że istniejące ośrodki recepcyjne nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, osób obłożnie chorych i innych osób ze specjalnymi potrzebami. Nie ma również infrastruktury potrzebnej do transportu i relokacji tych osób. Co więcej, system wsparcia nie jest dostosowany do sytuacji osób, które mają zamiar przebywać w Polsce tymczasowo, a docelowo kierują się do innych państw. Podkreślono także, że system ten powinien uwzględniać specyficzną sytuację osób przyjeżdżających z terenów okupowanych.

Następie przedstawiono faktyczną sytuację osób, które przybywają do Polski z Ukrainy. Omówiono m.in. problemy odsyłania osób potrzebujących pomocy pomiędzy punktami informacyjnymi i ośrodkami recepcyjnymi oraz nieudzielane im wystarczających informacji o możliwości otrzymania pomocy. Przedstawiono również statystyki gromadzone przez organizacje pozarządowe dotyczące liczby osób, które obecnie przybywają do Polski z Ukrainy. Wskazano także, że część z tych osób wskutek nieotrzymywania pomocy popada w kryzys bezdomności.

Na koniec spotkania Zastępca Rzecznika zapowiedział szczegółowe przeanalizowanie przedstawionych problemów pod kątem możliwych działań BRPO, w tym także przygotowania wystąpienia generalnego w tej sprawie.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski