Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zniesienie uprzywilejowywania wierzytelności bankowych – stan prac legislacyjnych w sprawie uchylenia art. 485 § 3 kpc

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich na początku roku postulował uchylenie art. 485 § 3 kpc. Przepis ten pozwala bankom na dochodzenie roszczeń w trybie nakazowym na podstawie wyciągów z ksiąg bankowych.

W ocenie Rzecznika, w świetle tez wynikających z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w sprawach bankowych nie ma podstaw do utrzymywania szczególnych uprawnień względem banków w postępowaniu cywilnym. Banki powinny być traktowane w taki sam sposób, jak inne podmioty prawa prywatnego i uczestnicy obrotu cywilnoprawnego.

Minister Sprawiedliwości poinformował Rzecznika, że propozycja uchylenia art. 485 § 3 kpc została zamieszczona w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Projekt jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Minister Sprawiedliwości wystąpił z wnioskiem o wpisanie tego projektu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. To umożliwi skierowanie projektu do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.

Zakończenie rządowego etapu prac legislacyjnych przewidywane jest w IV kwartale 2017 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich w dalszym ciągu będzie monitorował prace w tym obszarze.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz