Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. prac nad zmianą przepisów o postępowaniu egzekucyjnym

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o uwzględnienie w pracach powołanego w Ministerstwie zespołu do opracowania projektu ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych kwestii poruszanych w swoich wystąpieniach. Poprosił także o przedstawienie stanowiska w sprawie postulowanych od kilku lat zmian przepisów, w szczególności dotyczących wysokości opłat egzekucyjnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich w korespondencji prowadzonej z kolejnymi Ministrami Sprawiedliwości wielokrotnie poruszał kwestie związane z postępowaniem egzekucyjnym. Zapowiedzi prac nad kompleksową zmianą przepisów o komornikach sądowych pojawiały się już w 2013 roku. Wprowadzone od tego czasu zmiany nie rozwiązały większości problemów sygnalizowanych w wystąpieniach Rzecznika.

Również Sejm poprzedniej kadencji prowadził prace nad projektem ustawy wprowadzającym - zgodnie z postulatami Rzecznika - dalsze obniżenie opłat egzekucyjnych przy dobrowolnej spłacie zadłużenia po wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Projekt ten nie stał się jednak obowiązującym prawem.

Nadal nierozwiązana jest także kwestia objęcia niższą, ośmioprocentową opłatą stosunkową egzekucji ze świadczeń z tytułu zabezpieczenia emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych. Świadczenia te, mimo że pełnią tę samą funkcję co świadczenia z ubezpieczenia społecznego, objęte są ogólną opłatą, która wynosi 15% wartości egzekwowanego świadczenia.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk