Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. określenia kwalifikacji zawodowych osób dokonujących klasyfikacji gruntów

Data:
Tagi: prawo rolne

Status osób dokonujących klasyfikacji gruntów, a także kwalifikacje wymagane dla uzyskania uprawnień do wykonywania tego zawodu powinny wynikać z ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Z takim postulatem Rzecznik zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mimo wielu wystąpień kierowanych w tej sprawie od 2008 roku, ustawodawca nie uwzględnił dotychczas uwag Rzecznika.

W obecnym stanie prawnym osoby ubiegające się o uprawnienia do wykonywania klasyfikacji gruntów nie są w stanie określić na podstawie przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jakie wymagania muszą spełnić, aby takie uprawnienia uzyskać. Co więcej, z aktu wykonawczego do tej ustawy wynika wymóg posiadania przez osobę sporządzającą projekty klasyfikacji gruntów upoważnienia od starosty. W ocenie Rzecznika przyjęte rozwiązanie nie spełnia standardów określonych w Konstytucji. Kwestie istotne z punktu widzenia konstytucyjnej wolności wykonywania zawodu powinny być uregulowane w ustawie, a nie w rozporządzeniu.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich o konieczności uregulowania w Prawie geodezyjnym i kartograficznym uprawnień do prowadzenia klasyfikacji gruntów podzielał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w korespondencji prowadzonej od 2008 roku. Również obecny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas prac parlamentarnych Sejmu ubiegłej kadencji w toku posiedzeń Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania projektów ustaw deregulacyjnych zgłaszał poprawki, które miały uzupełnić zapisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne o szczegółowe uregulowania dotyczące wykonywania zawodu klasyfikatora gruntów. Propozycje te zostały jednak odrzucone z uwagi na planowaną deregulację zawodów.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk