Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ws. leczenia osób pozbawionych wolności chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wystąpił do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sytuacji osób pozbawionych wolności, chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C.  Zdaniem Rzecznika przekazane dotychczas informacje o leczeniu chorych nie są wystarczające. Nie odnoszą się także do postulatu zapewnienia chorym opieki psychologicznej. Ponadto w ocenie Rzecznika konieczne jest podjęcie szerszych działań o charakterze informacyjnym, aby zapobiegać zakażeniom, a także przeciwdziałać stygmatyzacji społecznej osób zakażonych wirusem HCV. 

Od lat systematycznie wzrasta liczba osób zakażonych wirusem HCV. Wskaźniki dotyczące częstości występowania wirusowego zapalenia wątroby typu B i C w populacji osób pozbawionych wolności są wyższe niż dla ogółu społeczeństwa. Tymczasem zarówno więźniowie, jak i personel jednostek penitencjarnych nie dysponują wystarczającą wiedzą na temat chorób zakaźnych przenoszonych drogą krwi.

Zasadnicze znaczenie ma profilaktyka pierwotna, czyli zwiększenie wiedzy osób pozbawionych wolności oraz personelu medycznego o drogach zakażenia i czynnikach ryzyka, możliwościach zapobiegania zakażeniom i zachorowaniom na wirusowe zapalenie wątroby, a także uświadomienie, że WZW typu C można skutecznie leczyć. Istotna jest także profilaktyka wtórna, czyli wczesne wykrywanie i skuteczne leczenie osób pozbawionych wolności.

Podejmowane działania o charakterze prewencyjnym polegające na zapoznaniu z problematyką związaną z zakażeniami wirusem HCV przy przyjęciu do jednostki penitencjarnej, są w ocenie Rzecznika niewystarczające. Odpowiedź na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika nie zawiera także szeregu ważnych informacji dotyczących leczenia więźniów chorych na WZW typu C. Dyrektor Generalny Służby Więziennej nie odniósł się też do kwestii zapewnienia osobom zakażonym HCV specjalistycznej pomocy psychologa. Wsparcie psychologiczne dla chorych jest ważnym elementem leczenia osób chorych na WZW typu C. 

IX.517.283.2015

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk