Wystąpienie w sprawie ratyfikacji III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka

Data:

Rzecznik, po zapoznaniu się z treścią licznych skarg (petycji) dotyczących ratyfikacji protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 19 grudnia 2011 r.,  postanowił skierować wystąpienie generalne do Ministra Spraw Zagranicznych. Pomimo bowiem podpisania Protokołu przez Polskę w dniu 30 września 2013 r., dotychczas nie nastąpiła jego ratyfikacja. Rzecznik zwrócił się więc do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o przedstawienie aktualnego stanowiska w sprawie ratyfikacji Protokołu.

Rzecznik przypomniał, że brak ratyfikacji Protokołu RPO sygnalizował już w wydanej w 2013 r. publikacji „Polska mapa międzynarodowych konwencji praw człowieka”. Rzecznik skierował wówczas wystąpienia do Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów.

Rzecznik wskazywał, że Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. i ratyfikowana przez Polskę w dniu 7 czerwca 1991 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526 ze zm.), nie jest efektywnym aktem prawnym, ponieważ wywiązywanie się przez Polskę z jej postanowień nie podlega żadnej kontroli międzynarodowej. Międzynarodowym organem kontrolnym, który może dokonać sprawdzenia przestrzegania i prawidłowego interpretowania przez Państwo-Stronę Konwencji o Prawach Dziecka jest Komitet Praw Dziecka. Uprawnienia Komitetu Praw Dziecka oraz uprawnienia dziecka bądź innej osoby wskazującej na naruszenie przez Państwo-Stronę Konwencji o Prawach Dziecka zostały zawarte właśnie Protokole, który nie został do dnia dzisiejszego ratyfikowany przez Polskę.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika, Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że resortem wiodącym w sprawie realizacji Konwencji o  Prawach Dziecka wraz z jej protokołami jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i dlatego resort ten jest właściwym adresatem pytania w sprawie potencjalnego zamiaru ratyfikacji przez Polskę Protokołu. 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2016-11-22 10:51:55
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-05-02 11:43:06
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk