Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak wygląda wsparcie dla branży gastronomicznej w pandemii – odpowiedź na pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Wielu przedsiębiorców, szczególnie z branży gastronomicznej, pyta, czy jest przewidywane wsparcie finansowe dla tego rodzaju działalności gospodarczej.

Sytuacja epidemiczna bardzo się zmienia i nie wiemy, jakie są plany rządu wobec branży gastronomicznej. Możemy jednak powiedzieć, jakie przepisy obecnie obowiązują

Na podstawie art. 2a ustawy „ustawy covidowej” czyli ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.)w celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może przyjmować programy udzielania wsparcia finansowego skierowane do poszczególnych przedsiębiorców lub ich grup, z uwzględnieniem właściwych regulacji szczególnych oraz wymogów dotyczących pomocy publicznej.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. - wsparcie uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U.2021.371) dalej jako „rozp.RM”. Zgodnie z jego regulacjami, w odniesieniu do branży gastronomicznej według Polskiej Klasyfikacji Działalności 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z przysługują następujące świadczenia.

  • Świadczenie postojowe.

Osobie prowadzącej na dzień 30 listopada 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD może być przyznane świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe. Wnioski można było składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych już od 28 lutego 2021 roku, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii, w formie elektronicznej przez (PUE) ZUS. (§ 4-6 rozp.RM).

  • Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozp.RM nadaje staroście uprawnienie do udzielenia dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy. Wniosek o udzielenie takiej dotacji można składać elektronicznie, do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę do dnia 31 maja 2021 r. (§ 7-9 rozp.RM).

  • Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania tych należności, zgodnie z zasadami przewidzianymi w rozp.RM, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych elektronicznie nie później niż do 30 kwietnia 2021 r. (§ 10-12 rozp.RM).

Więcej informacji można również znaleźć na stronie:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-8-0-wsparcie-dla-wybranych-branz

Stan prawny na 13 kwietnia 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji: 2021-04-14 12:24:32
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk