Wniosek do TK dot. stwierdzania nieodwracalnego ustania czynności mózgu

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP regulacji dotyczących sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu. Zgodnie z zakwestionowanym przez Rzecznika przepisem, minister właściwy do spraw zdrowia został upoważniony do ogłoszenia tej procedury w drodze obwieszczenia.

Zdaniem Rzecznika, ustawodawca upoważnił w ten sposób ministra do wprowadzenia norm prawnych w sposób nieznany Konstytucji RP. Obwieszczenie nie jest rodzajem aktu prawnego, a jedynie komunikatem, informacją. Nie może zatem zawierać norm prawnych. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym, że wspomniane regulacje dotykają zagadnienia prawnej ochrony życia. Stwierdzenie nieodwracalnego ustania czynności mózgu wyznacza kres prawnej ochrony życia i umożliwia rozpoczęcie procedury pobrania komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia. W związku z powyższym, w ocenie Rzecznika procedura ta powinna zostać uregulowana w drodze ustawy.
 

Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2015-12-08 11:04:21
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Data: 2020-10-27 12:54:17
Operator: M@riuszM@slowiecki