Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ważna informacja: „odmrożenie” sądów

Data:
Tagi: kalendarium

16 maja uchylono przepisy zawieszające – ze względu na stan epidemii – bieg terminów procesowych (sądowych) oraz terminów prawa administracyjnego. „Odwieszenie” następuje jednak z tygodniowym opóźnieniem – wynika to z przepisów przejściowych.

Oznacza to, że wszystkie te terminy, które zostały zawieszone 31 marca br., biegną dalej dopiero od soboty 23 maja br. Podobnie te terminy, których bieg przed tym dniem się jeszcze nie rozpoczął, rozpoczynają swój bieg od tej właśnie daty.

Natomiast bez żadnych modyfikacji biegną już wszystkie te terminy, których bieg rozpocząłby się na zwykłych zasadach 16 maja lub później (np. jeśli tego dnia doręczono pismo z sądu wymagające podjęcia określonych działań procesowych). Przepisy o zawieszeniu tych sytuacji w ogóle nie dotyczą.

(podstawa prawna: art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które weszły w życie 31 marca 2020 r. na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – tzw. Tarczy 1.0; przepisy te zostają uchylone 16 maja 2020 r. przez art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarczy 3.0); zgodnie z art. 68 tej ostatniej ustawy, terminy zawieszone na mocy art. 15zzzr i art. 15zzs ustawy z 31 marca 2020 r. rozpoczną swój bieg po upływie 7 dni od daty wejścia w życie ustawy z 14 maja 2020 r., tj. od dnia 23 maja 2020 r.)

W sobotę 16 maja br. rozpoczął bieg termin przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

(podstawa prawna: art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – tzw. Tarczy 3.0)

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą – tj. w najbliższym dniu roboczym.

(podstawa prawna: art. 115 Kodeksu cywilnego, art. 165 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 83 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, art. 123 § 3 Kodeksu postępowania karnego; art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej stanowi podobnie, jednakże zastrzega, że ustawy podatkowe kwestie te mogą regulować odmiennie)

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski