Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uchwała Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO dotycząca rozporządzenia do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Data:

Uchwała nr 1/2016 z dnia 31 marca 2016 r. Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w przedmiocie prac nad rozporządzeniem wykonawczym do znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności, działając w oparciu o § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 8/2011 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 lutego 2011 r., podejmuje uchwałę o następującej treści:


§ 1.

Na podstawie uwag zgłoszonych podczas obrad Komisji w dniu 25.02.2016 r. apelujemy do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o niezwłoczne przeprowadzenie konsultacji społecznych, poprzedzających wydanie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) – rozporządzenia określającego standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach oraz standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalnie.

§ 2.

Ponadto Komisja apeluje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwrócenie uwagi na to, że przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, powinny wiązać wprowadzane przez nie standardy z  zapewnieniem odpowiednich źródeł i poziomu finansowania działań, które będą zobowiązane podjąć podmioty prowadzące noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalnie w celu dostosowania świadczonych przez siebie usług do wymogów rozporządzenia. Niezbędne jest przy tym uprzednie skonsultowanie z tymi podmiotami projektowanych rozwiązań, aby przewidziane w rozporządzeniu standardy usług i budynków nie ograniczyły organizacjom społecznym możności świadczenia pomocy osobom bezdomnym.  

§ 3

Podkreślamy przy tym, że wymogi przyjęte w rozporządzeniu będą wymagały od podmiotów świadczących usługi w takich placówkach dla osób bezdomnych niezwłocznego podjęcia  kosztownych i czasochłonnych działań celem dostosowania prowadzonych placówek do nowych wymogów, co wobec biegnącego już terminu na dostosowanie istniejących placówek do wprowadzanych standardów uzasadnia uchwalenie rozporządzenia bez zbędnej zwłoki.

§ 4.

Komisja upoważnia Współprzewodniczących Komisji do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Komisji.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk