Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zasady obliczania dodatku za wysługę lat w Służbie Więziennej mogą naruszać zasadę równości

Data:
  • Przy obliczaniu wysługi lat w Służbie Więziennej nie uwzględnia się zawodowej służby wojskowej oraz służby w innych formacjach mundurowych
  • Po skargach funkcjonariuszy Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Sprawiedliwości o rozważenie odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej

Funkcjonariusze SW występują do Rzecznika w sprawie zasad obliczania dodatku za wysługę lat. Wskazują, że są one niezgodne z konstytucyjną zasadą równości - w porównaniu z innymi służbami mundurowymi.

Problem ten był już dawno przedmiotem wystąpienia RPO do Ministra Sprawiedliwości. Problem nie został jednak rozwiązany.

Z odpowiedzi ministra jeszcze z 2012 r. wynika, że nie dopatrzył się on dyskryminacji funkcjonariuszy SW wobec innych służb mundurowych. Wskazał, że kwestia dodatku za wysługę lat nie jest jednolicie uregulowana w odniesieniu do funkcjonariuszy służb mundurowych innych niż SW. Zwrócił uwagę, że sposób ustalania wysokości dodatku za wysługę lat na podstawie długości okresu służby w SW jest swoistego rodzaju nagrodą za długoletnią służbę. Istotna jest również wysokość dodatku za wysługę lat (w wysokości do 35% uposażenia zasadniczego po 30 latach służby - czego nie ma w pozostałych służbach).

Regulacje te miały służyć zwiększeniu atrakcyjności służby. Trudno jest zarzucić takiej odpowiedzi brak argumentów merytorycznych.

Niemniej jednak przyjęcie przez Radę Ministrów 9 czerwca 2020 r. projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych wskazuje, że dotychczasowe regulacje ustalania wysługi lat w SW nie spełniły swojej roli.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk poprosił ministra Zbigniewa Ziobrę o rozważenie odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej.

WZF.7040.4.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski