Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO przypomina zastrzeżenia wobec funkcjonowania Komisji ds. Pedofilii. Uwagi do projektu nowelizacji ustawy

Data:
  • Prezydencka nowelizacja ustawy o Komisji ds. Pedofilii jest potrzebna, ale nie rozwiązuje sygnalizowanych przez RPO problemów związanych z funkcjonowaniem Komisji
  • Te problemy to m.in. ponowna wiktymizacja, zapewnienie ochrony członkom rodziny sprawcy przestępstwa czy umieszczanie w rejestrze danych osobowych osób nieletnich
  • Dlatego RPO, w piśmie do Szefowej Kancelarii Sejmu, prosi o rozważenie wprowadzenia w procedowanym projekcie ewentualnych zmian rozwiązujących sygnalizowane w przeszłości przez Rzecznika problemy

Do Sejmu trafił prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2528).

W odpowiedzi na pismo Szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej RPO Marcin Wiącek informuje, że nie zgłasza uwag do samego projektu wskazując, że jest on potrzebny w celu zapewnienia Komisji instrumentów prawnych niezbędnych dla efektywnego działania.

Jednocześnie jednak zwraca uwagę, że Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie informował o problemach, jakie pojawiają się na tle utworzenia publicznego rejestru przestępców na tle seksualnym.

Przypomina, że RPO w 2016 r. przedstawił opinię do rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w której podkreślał m.in., że pełna i jednoznaczna identyfikacja osoby objętej Rejestrem publicznym, wynikająca z faktu publikacji imienia i nazwiska, daty urodzenia, ale również fotografii sprawcy, może prowadzić do identyfikacji ofiar sprawcy w przypadku, gdy pokrzywdzonym jest członek rodziny sprawcy, co może skutkować ich niedopuszczalną wiktymizacją.

W lutym 2018 r. Rzecznik informował, że działania legislacyjne doprowadziły do problemu, którego skutkiem może być ponowna wiktymizacja wielu młodych osób, które w przeszłości padły ofiarą poważnych przestępstw na tle seksualnym, a obecnie traumatyczna przeszłość może im zostać przypomniana przez ich najbliższe otoczenie. Postulował wtedy podjęcie działań legislacyjnych, które zapewnią ochronę praw rodzin osób, których dane osobowe zostały zamieszczone w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.

W kwietniu 2019 r. RPO zwracał uwagę na zwracał uwagę na nieproporcjonalne ograniczenie prawa do prywatności osób nieletnich, których dane zostały umieszczone w rejestrze.

- Stąd też propozycja wprowadzenia zmian w ustawie odnoszących się funkcjonowania rejestru sprawców na tle seksualnym, w tym działania organu kompetentnego do wydawania postanowień o wpisie do rejestru, powinna zostać połączona z refleksją nad wprowadzeniem ewentualnych zmian rozwiązujących sygnalizowane w przeszłości przez Rzecznika problemy, takie jak ponowna wiktymizacja, zapewnienie ochrony członkom rodziny sprawcy przestępstwa czy umieszczanie danych osobowych osób nieletnich – pisze Rzecznik w piśmie do Szefowej Kancelarii Sejmu.

II.518.2.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski