Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Projekt zmian ustawy o pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. MSWiA odpowiada Rzecznikowi

Data:
 • RPO prosi MSWiA o dane pozwalające na oszacowanie, ilu obywateli Ukrainy po wejściu projektu w życie będzie obciążonych częściowymi kosztami pomocy, a ilu będzie z tego zwolnionych  
 • Wątpliwości dotyczą też wprowadzenia 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o nr PESEL, licząc od przybycia do Polski 
 • Projekt może wywrzeć niekorzystne skutki dla tych obywateli Ukrainy, którzy przybyli po 24 lutego, a planują długoterminowo związać swą przyszłość z Polską
 • AKTUALIZACJA: Niedochowanie 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o PESEL nie będzie sankcjonowane - odpowiada MSWiA
 • Nie jest zaś możliwe określenie liczby osób, które  zostaną obciążone częściowymi kosztami pobytu w Polsce

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek przedstawia ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Mariuszowi Kamińskiemu opinię do projektu nowelizacji ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

RPO z uwagą zapoznał się z projektem. - Cieszy mnie, że Pan Minister i kierowany przez Pana Ministra resort dostrzega potrzebę modyfikacji legislacyjnych, które mają odpowiedzieć na wyzwania wynikające z dynamicznie zmieniającej się sytuacji cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy, w Polsce – podkreśla Marcin Wiącek.

Za kluczowe z perspektywy spraw dotyczących legalności pobytu uznaje np. 

 • jednolite przedłużenie możliwości pobytu na terytorium RP różnym kategoriom osób do 24 sierpnia 2023 r., 
 • wprowadzenie nowej przesłanki materialnoprawnej do udzielania zezwolenia na pobyt czasowy obywatelom Ukrainy,  czy podstawy prawnej uprawniającej Straż Graniczną do niewszczynania postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca, obywatela Ukrainy, do powrotu w okresie do 24 sierpnia 2023 r. oraz umarzania przez Straż Graniczną lub Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców postępowań w tym zakresie.

Jednocześnie RPO przedstawia kilka wątpliwości, które wzbudziła analiza projektu.

Odnoszą się one do zmiany przewidującej 30-dniowy termin na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL, liczony od dnia przybycia. Według uzasadnienia „złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem dalszego pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP za legalny". Tym samym niezłożenie wniosku skutkowałoby tym, że pobyt stałby się nielegalny.

Budzi to wątpliwości pod kątem zgodności z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy. Przepis ten nie uzależnia bowiem legalności pobytu osób spełniających kryteria w nim wymienione od podjęcia przez nie jakichkolwiek dodatkowych działań. Innymi słowy, uznanie pobytu za legalny przysługuje osobom uprawnionym ex lege. Intencja projektodawcy co do skutków prawnych niedochowania 30-dniowego terminu pozostaje niejasna. Należy przy tym poddać pod rozwagę, czy 30 dni wystarczy, aby uchodźcy wojenni należycie zorientowali się w swoich prawach i obowiązkach.

W kontekście projektu wprowadzenia udziału obywateli Ukrainy w kosztach udzielanej im pomocy RPO pyta, czy brano pod uwagę aktualne dane na temat sytuacji uchodźców wojennych korzystających z pomocy. Prosi o  przekazanie wszelkich danych pozwalających na oszacowanie, ilu obywateli Ukrainy po wejściu projektowanych regulacji w życie zostanie obciążonych częściowymi kosztami pomocy, a ilu będzie zwolnionych z tego obowiązku na podstawie projektowanych art. 17c i 17d ustawy o pomocy.

Niezależnie od tego, w kontekście wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, w której może znaleźć się część osób przybywających z Ukrainy, powstaje pytanie, czy projektowane przepisy pozwolą na odstąpienie od obowiązku partycypacji w sytuacjach szczególnych.

Podstawową kwestią dla uchodźców wojennych  jest pewność, że ich pobyt jest legalny. RPO z uznaniem zauważa, że projektodawca dostrzegł ryzyko, iż rozpoczęcie składania wniosków o zezwolenie na pobyt przez uchodźców wojennych może doprowadzić może do całkowitego paraliżu departamentów urzędów wojewódzkich, które zajmują się sprawami legalizacji pobytu. Należy wziąć pod uwagę nierozwiązany nadal problem przewlekłości takich postępowań i aktualny czas ich trwania. Uchylenie obowiązujących art. 38 i 39 ustawy o pomocy ma zatem na celu odciążenie administracji państwowej w tym zakresie.

Zasadne jednak wydaje się pytanie, jak będą rozpatrywane wnioski pobytowe, złożone po ewentualnym wejściu w życie nowelizacji. Art. 38 ust. 7 ustawy o pomocy wyraźnie wskazuje, że wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu wojewoda pozostawia bez rozpoznania. Projektowana ustawa uchyla w całości art. 38, nie wprowadzając w to miejsce innego rozwiązania. W konsekwencji wnioski składane przez osoby objęte ochroną czasową będą rozpatrywane na zasadach ogólnych. 

RPO zwraca też uwagę, że wejście w życie zmiany może wywrzeć niekorzystne skutki dla tych obywateli Ukrainy, którzy przybyli po 24 lutego br., a jednocześnie planują długoterminowo związać swą przyszłość z Polską. Status, który uzyskali po przybyciu,  ma ściśle określone ramy czasowe, zaś zezwolenie na pobyt czasowy może być wydane nawet na trzy lata. W związku z tym odsunięcie perspektywy ubiegania się o takie zezwolenie, gwarantujące legalność pobytu nawet na kilka lat, spowoduje wydłużenie się okresu niepewności, w którym pozostają obecnie obywatele Ukrainy pragnący zostać na dłużej w Polsce.

Rzecznik odnosi się też do projektowanego uchylenia art. 15z-15z3, art. 15z6, art. 15zd, art. 15zzza oraz art. 15zzzb specustawy kowidowej z 2 marca 2020 r. Przedłużają one m.in. termin składania wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia pobytowego, gdy termin złożenia wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do upływu 30 dnia następującego po odwołaniu ostatniego z tych stanów. 

Uchylenie tych przepisów wydaje się niezasadne w sytuacji, kiedy wciąż obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. A nawet jeśli zmiana wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia, to stosunkowo krótki termin może spowodować, że nie wszyscy cudzoziemcy zainteresowani przedłużeniem swojego pobytu w Polsce zdążą złożyć odpowiednie wnioski lub wyjechać zanim ich pobyt przestanie być zgodny z prawem. Warte rozważenia wydaje się zatem wydłużenie terminu wejścia w życie ww. zmiany i poprzedzenie jej szeroko zakrojoną kampanią informacyjną.

Odpowiedź Pawła Szefernakera, sekretarza stanu w MSWiA

Z zapisu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w brzmieniu zaproponowanym ustawą zmieniającą wynika, że wskazany obywatelom Ukrainy (którzy przebywają w Polsce lub przybędą do naszego kraju) 30-dniowy termin na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL ma charakter instrukcyjny. Jego określenie ma mobilizować uchodźców wojennych z Ukrainy do podjęcia aktywności w kierunku osiągnięcia samodzielności. Należy jednak podkreślić, że niedochowanie ww. terminu nie będzie sankcjonowane.

Odnosząc się do kwestii partycypacji obywateli Ukrainy w ponoszeniu kosztów udzielanej im pomocy, należy wskazać, że nie jest możliwe określenie liczby osób, które po wejściu w życie przedmiotowej regulacji zostaną obciążone częściowymi kosztami w omawianym zakresie, a także oszacowanie ilu uchodźców wojennych z Ukrainy zostanie zwolnionych z tego obowiązku.

Należy podkreślić, że wprowadzane przepisy uwzględniają okoliczności, które pozwolą na zwolnienie z obowiązku partycypacji w kosztach pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania uchodźców znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej (zdrowotnej, rodzinnej). Zgodnie z art. 12 ust. 17c i 17d nowelizowanej ustawą zmieniającą ustawy pomocowej przewidziano możliwość zwolnienia z obowiązku ponoszenia części kosztów udzielanej pomocy przez obywateli Ukrainy, którzy:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub sprawują opiekę nad tymi osobami,
 • ukończyli 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni),
 • są kobietami w ciąży lub osobami wychowującymi dziecko do 12 miesiąca życia,
 • samotnie sprawują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci,
 • są małoletnimi,
 • znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy,
 • są opiekunami tymczasowymi ustanowionymi dla małoletnich, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pomocowej.

Po doświadczeniach z pierwszych miesięcy obowiązywania i stosowania przepisów ustawy pomocowej zdecydowano o uchyleniu art. 38 tej ustawy, który stanowił podstawę materialnoprawną do udzielenia obywatelowi Ukrainy zezwolenia na pobyt czasowy na okres 3 lat w ramach uproszczonego, jednoinstancyjnego postępowania administracyjnego prowadzonego przez wojewodę. Mając na uwadze, że przepis uchylający ww. regulację wejdzie w życie po dniu, w którym beneficjenci ustawy pomocowej mogli składać wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, przewidziano w tym zakresie rozwiązanie przejściowe. Jeżeli uprawniony do tego uchodźca wojenny z Ukrainy złoży ww. wniosek z zachowaniem terminu określonego w dotychczasowym art. 38 ust. 7 ustawy pomocowej, wojewoda, do którego taki wniosek zostanie złożony, pozostawi go bez rozpoznania.

Na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców umieszczono stosowny komunikat dotyczący uchylenia przepisu art. 38 ustawy pomocowej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w celu wzmocnienia poziomu pewności prawnej tych obywateli Ukrainy, którzy aktualnie korzystają z ochrony czasowej w RP, a chcą podejmować lub kontynuować aktywność zawodową w dłuższej perspektywie czasowej i tym samym wiążą swoje dalsze plany życiowe z pozostaniem w naszym kraju, ustawa zmieniająca wprowadziła wyjątek od braku możliwości ubiegania się przez nich o zezwolenie na pobyt czasowy. Obejmuje on podstawowe rodzaje zezwolenia na pobyt czasowy, które dotyczą celów pobytu na terytorium RP związanych z aktywnością zarobkową cudzoziemców, tj. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Beneficjenci ustawy pomocowej będą mogli występować z wnioskiem o udzielenie jednego z ww. zezwoleń począwszy od 1 kwietnia 2023 r., tj. od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 20 lit. d ustawy zmieniającej wprowadzającego możliwość ubiegania się przez nich o wskazane zezwolenia pobytowe.

Do polskiego porządku prawnego - przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - wprowadzono rozwiązania regulujące sytuację prawną cudzoziemców, których legalny pobyt w Polsce zakończył się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Na mocy art. 15z, art. 15z1, art. 15z2, art. 15z3, art. 15z6, art. 15zd, art. 15zzza oraz art. 15zzzb tej ustawy zostały przedłużone m.in. terminy ważności posiadanych przez cudzoziemców wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy (w tym zezwoleń na pobyt czasowy i pracę), kart pobytu i innych dokumentów potwierdzających legalny pobyt cudzoziemców w Polsce, a także terminy na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, o przedłużenie wizy lub o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego do 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Ustawa zmieniająca w art. 17 przewiduje uchylenie ww. przepisów. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 34 pkt 5 ustawy zmieniającej art. 17 tej ustawy wejdzie w życie 24 sierpnia 2023 r. Powyższe oznacza, że cudzoziemcy, którzy dotychczas nie podjęli kroków mających na celu dalszą legalizację swojego pobytu w naszym kraju będą mieli taką możliwość bez presji czasowej.

XI.543.236.2022  

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-12-05 12:05:35
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2023-01-09 10:00:29
Opis: Dochodzi odpowiedź MSWiA
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-12-06 06:59:59
Operator: Łukasz Starzewski