Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Co z dostępem osób ubezwłasnowolnionych do Profilu Zaufanego? KPRM: prace trwają

Data:
  • Sprawa ta jest wciąż przedmiotem skarg wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich
  • W rządzie trwają prace analityczne w celu rozwiązania problemu pełnomocnictw elektronicznych – tak by było wiadome, że daną czynność wykonał pełnomocnik, a nie osoba, która udzieliła pełnomocnictwa
  • AKTUALIZACJA: KPRM informuje, że potrzebne jest rozwiązanie, które pozwoli opiekunom na załatwianie spraw online w imieniu swoich podopiecznych, ale wyłącznie tak aby używali oni swojego środka identyfikacji elektronicznej i swojego podpisu elektronicznego. Jest to zadanie skomplikowane, którego nie da się osiągnąć przez proste zapewnienie możliwości posługiwania się profilem zaufanym osoby trzeciej. 

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie od dawna apelują o rozwiązanie problemu braku równego dostępności Profilu Zaufanego dla wszystkich. Szczególnie trudna jest sytuacja osób z ograniczonymi możliwościami swobodnego poruszania się, które nie mają rachunków bankowych. A osobom występującym w ich imieniu odmówiono potwierdzenia tożsamości podczas zakładania profilu zaufanego - mimo pełnomocnictwa notarialnego. 

Rzecznik występował w kwestii braku dostępu osób  ubezwłasnowolnionych i ich pełnomocników do usługi Profilu Zaufanego. 

W wystąpieniu z 13 lutego 2020 r. wskazywał, że z art. 32 Konstytucji wynika prawo do równego dostępu do usług publicznych dla wszystkich obywateli bez względu na ich cechy osobiste. 

Zgodnie zaś z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, do obowiązków państw-stron należy podejmowanie „odpowiednich środków w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych”. 

Wynika z tego konieczność zapewnienia równego dostępu do usługi systemu ePUAP także dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i ich opiekunów. Wykluczenie możliwości skorzystania z profilu zaufanego dla tej grupy obywateli trudno zaś uznać za uzasadnione i proporcjonalne w rozumieniu art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 7 maja 2021 r. informował, że trwają prace analityczne w celu rozwiązania problemu pełnomocnictw elektronicznych nie tylko osób fizycznych reprezentujących osoby prawne, ale też osób fizycznych reprezentujących osoby fizyczne (w tym osoby niepełnosprawne), ale w taki sposób, by było wiadomym, że daną czynność wykonał pełnomocnik a nie osoba, która pełnomocnictwa udzieliła. 

Teraz RPO prosi Adama Andruszkiewicza, sekretarza stanu w KPRM, o poinformowanie, na jakim etapie są prace nad rozszerzeniem dostępu usługi Profilu Zaufanego na opiekunów osób ubezwłasnowolnionych. 

- Wyrażam w związku z tym nadzieję, że uwagi Rzecznika wyrażane również w poprzednich wystąpieniach zostaną uwzględnione i doprowadzą do zmiany regulacji w tym zakresie - podkreślił Stanisław Trociuk, zastępca RPO.

VII.7024.1.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-02-10 09:42:28
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-03-02 11:37:52
Opis: Dochodzi odpowiedź
Operator: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-02-10 10:16:36
Operator: Łukasz Starzewski