Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Telefonicznie nie można ogłosić obywatelowi odmowy zwolnienia z kwarantanny. Rzecznik: sanepid naruszył przepisy

Data:
Tagi: Sanepid
  • Sanepid telefonicznie przekazał pani Kamili decyzję administracyjną o odmowie zwolnienia jej rodziny z obowiązku kwarantanny granicznej
  • Taka forma ogłoszenia decyzji rażąco narusza Kodeks postępowania administracyjnego
  • Decyzja administracyjna musi zaś zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne 
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie naruszył uprawnienia procesowe pani Kamili - stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich

W taki sposób pani Kamila została poinformowana o decyzji sanepidu. On sam twierdzi, że przepisy art. 8a ust. 5 pkt 1 i ust. 6 pkt 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawniały do odstąpienia od zasady pisemności przy załatwianiu spraw dotyczących zwolnienia z obowiązku kwarantanny granicznej i ustnego ogłaszania stronom wydanych decyzji.

- Takie twierdzenia nie znajdują uzasadnienia w  przepisach ustawy – wskazuje RPO. Jej art. 8a ust. 5 pkt 1 jednoznacznie głosi, że decyzje, które mogą być w nagłych przypadkach wydawane ustnie, to wyłącznie decyzje nakładające obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz dystrybucji produktów leczniczych, środków ochrony osobistej i produktów biobójczych - napisał zastępca RPO Maciej Taborowski do PPIS w Legionowie.

Tymczasem decyzja wydana po rozpoznaniu wniosku o zwolnienie z obowiązku kwarantanny nie nakłada żadnego obowiązku i nie dotyczy nagłych przypadków. Przepis art. 8a ust. 6 pkt 3 nie ma tu zatem zastosowania.   

Rzecznik dostrzega możliwość ustnego ogłoszenia decyzji o zwolnieniu z obowiązku kwarantanny. Nie ulega zaś wątpliwości, że w przypadku decyzji odmownej, decyzja w formie ustnej stanowi rażące naruszenie art. 14 Kodeksu postępowania administracyjnego i ma negatywny wpływ na uprawnienia procesowe strony postępowania.

A ogłoszenie pani Kamili decyzji nie zawierało uzasadnienia. Doszło zatem do naruszenia art. 107 § 1 pkt 6 K.p.a., z którego wynika, że jednym z obligatoryjnych elementów decyzji administracyjnej jest uzasadnienie faktyczne i prawne. Brak uzasadnienia decyzji narusza także art. 11 K.p.a., wyrażający zasadę przekonywania, której celem jest wyjaśnienie stronom przesłanek, jakimi kierował się organ przy załatwianiu sprawy. Takie uchybienie procesowe mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 

W związku z tym RPO stwierdził, że PPIS w Legionowie dopuścił się naruszenia uprawnień procesowych pani Kamili poprzez niezgodne z prawem ustne ogłoszenie decyzji o odmowie zwolnienia jej rodziny z obowiązku kwarantanny, a sama decyzja nie zawiera obligatoryjnych elementów, czyli uzasadnienia faktycznego i prawnego.

V.7018.144.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski