Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nowelizacja przepisów ws. dzierżawy w czasie jej trwania. RPO przyłączył się do skargi konstytucyjnej przedsiębiorstwa rolnego

Data:
  • Trybunał Konstytucyjny bada skargę konstytucyjną przedsiębiorstwa rolnego na nowelizację przepisów ws. dzierżawy w czasie jej trwania
  • Do postępowania w sprawie przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, wnosząc o uznanie zaskarżonego przepisu za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w związku z jej art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 20 i art. 22

TK wszczął postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej (sygn. akt SK 31/24). 

Przedsiębiorstwo zaskarżyło nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie odnoszącym się do umów dzierżawy tych nieruchomości, zawartych przed jej wejściem w życie i nadal obowiązujących, które nie zawierały postanowienia o możliwości wyłączenia w jej trakcie 30% powierzchni użytków będących przedmiotem dzierżawy oraz przepisu przewidującego mechanizm wyłączenia z dzierżawy 30% powierzchni użytków rolnych - pod rygorem utraty przez dzierżawców prawa pierwszeństwa nabycia dzierżawionych gruntów oraz prawa do bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy. W ocenie skarżących  bezpośrednio i dotkliwie wpływa to na ich prawa majątkowe.

W związku z doręczeniem przez TK zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania Rzecznik zgłosił w nim swój udział.

Marcin Wiącek wnosi o stwierdzenie, że:

  • art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1382) jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 2, w związku z art. 31 ust. 3, w związku z art. 32, w związku z art. 20 i w związku z art. 22 Konstytucji RP.

Uzasadnienie stanowiska RPO zostanie przekazane Trybunałowi do końca lipca 2024 r. 

IV.7001.6.2024

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski