Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opóźnienia w rejestracji oświadczeń o sezonowej pracy cudzoziemców

Data:
Tagi: praca
  • Urzędy pracy mają znaczne opóźnienia w rejestrowaniu oświadczeń o powierzeniu wykonywania cudzoziemcom pracy sezonowej - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Wynika to z bardziej skomplikowanej procedury rejestracji tych oświadczeń po niedawnej zmianie prawa
  • Rzecznik pyta Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy przewiduje zmiany w tej procedurze

Zastępca RPO Stanisław Trociuk wystąpił w tej sprawie do minister Elżbiety Rafalskiej.  

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wdraża ona do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia jako pracowników sezonowych. Chodzi m.in. o uszczelnienie procedury pracy krótkoterminowej obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy - na podstawie oświadczenia podmiotu powierzającego pracę o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanemu w powiatowym urzędzie pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami zezwolenie na taką pracę nie jest wymagane m.in. w przypadku cudzoziemca, który wykonuje pracę przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Warunkiem jest wcześniejsze wpisanie przez powiatowy urząd pracy do ewidencji oświadczenia o powierzeniu cudzoziemcowi pracy, wykonywanej na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

W opinii Rzecznika do czasu nowelizacji ta procedura oświadczeniowa była elastyczna. Z wpływających do Biura RPO wniosków wynika, że po zmianach obowiązuje bardziej skomplikowana procedura rejestracji oświadczeń. Według wnioskodawców powoduje to powstawanie znacznych opóźnień w załatwianiu spraw przez urzędy pracy, które w ich ocenie, nie były przygotowane do nowych zadań. 

Np.  w związku z koniecznością usprawnienia obsługi i skrócenia czasu oczekiwania na rejestrację, Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy od 3 kwietnia 2018 r. przyjmuje wyłącznie wnioski składane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Stanisław Trociuk spytał minister Elżbietę Rafalską, czy resortowi znany jest problem przewlekłości rejestracji oświadczeń i czy przewiduje wprowadzenie jakichś zmian w tej procedurze.

III.7045.14.2018

 

OPIS STATYSTYCZNY (dla wyszukiwarki http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/)

III.7045.14.2018 z 21 maja 2018 r. – wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przewlekłości rejestracji do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, która wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Zgodnie z przepisem art. 87 ust. 3 (dodanym przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy z 20 lipca 2017r.) zezwolenie na pracę nie jest wymagane m.in. w przypadku cudzoziemca, który wykonuje pracę przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu nowelizacji tzw. procedura oświadczeniowa była elastyczna. Z wpływających do Biura RPO wniosków wynika, że po zmianach obowiązuje bardziej skomplikowana procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W ocenie wnioskodawców powoduje to powstawanie znacznych opóźnień w załatwianiu spraw przez urzędy pracy, które w ich ocenie, nie były przygotowane do realizacji nowych zadań.

Z tego względu Rzecznik zwrócił się do Minister z prośbą o informację, czy resortowi znany jest problem przewlekłości rejestracji do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i czy przewiduje wprowadzenie jakichś zmian w tej procedurze.

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2018-05-30 09:05:12
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Łukasz Starzewski