Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zasady ewaluacji naruszają prawa urlopowanych naukowców. RPO interweniuje w MEiN

Data:
  • W przepisach o ewaluacji liczy się czas zatrudnienia a nie świadczenie pracy
  • Dlatego pomija się urlopy macierzyńskie/rodzicielskie itd.
  • Oznacza to realnie, że pracownik musi podejmować pracę mimo przebywania na urlopie

W  2022 r. rozpocznie się ewaluacja jakości działalności naukowej obejmująca lata 2017-2021. Wywołuje ona wiele dyskusji w środowisku naukowym. Również do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają głosy naukowców, którzy proponują modyfikacje przepisów.

Zgodnie z § 17 ust. 8 i 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, sumę udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu zmniejsza się o wskazane tam liczby. Według ust. 10 tego paragrafu, przepisów ust. 8 i 9 nie stosuje się w przypadku pracowników, którzy w okresie objętym ewaluacją:

1) korzystali z urlopu bezpłatnego,

2) korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia,

3) korzystali z któregokolwiek z urlopów związanych z rodzicielstwem, określonych w przepisach Kodeksu pracy,

4) przebywali na zasiłku chorobowym lub pobierali świadczenie rehabilitacyjne, zgodnie z przepisami ustawy  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - łącznie przez co najmniej 24 miesiące lub przez co najmniej połowę okresu zatrudnienia w ewaluowanym podmiocie

Do Biura RPO zgłaszają się osoby, które korzystają z urlopów związanych z rodzicielstwem w wymiarze mniejszym niż 24 miesiące. W tym czasie i tak przebywa się na urlopie, jednak pracownik jest zmuszony podejmować pracę.

Wnioskodawcy skarżą się, że z punktu widzenia praw człowieka pomija się m.in.

  • prawo do odpoczynku oraz korzystania z prawa np. do nieświadczenia pracy,
  • równe szanse w pracy naukowej dla osób na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i zajmujących się dziećmi,
  • równe szanse w pracy naukowej dla osób z kłopotami zdrowotnymi.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk  prosi o stanowisko w tej sprawie pełnomocnika rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki prof. Włodzimierza Bernackiego, sekretarza stanu w MEiN.

BPK.7033.2.2021

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-07-22 11:13:41
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-07-22 14:33:08
Operator: Łukasz Starzewski