Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Bez zaświadczenia lekarza matka nie dostanie przerwy na karmienie piersią podczas egzaminu zawodowego. MS: będą zmiany

Data:
  • RPO otrzymuje skargi od matek przystępujących do egzaminu radcowskiego lub adwokackiego, które karmią piersią
  • Aby uzyskać zgodę na przerwę na karmienie w trakcie egzaminu, muszą one przedłożyć zaświadczenie lekarskie. NFZ nie refunduje jego wydania, więc uzyskać je trzeba odpłatnie
  • Analogiczne prawo przyznane pracownicom w Kodeksie pracy nie wymaga przedstawiania zaświadczeń lekarskich 
  • Marcin Wiącek pisze w sprawie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry
  • AKTUALIZACJA: MS przygotowało zmiany w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego uwzględniające postulat zgłoszony przez Rzecznika
  • RPO nie zgłasza uwag do projektu i prosi o wprowadzenie analogicznych zmian do przepisów o egzaminach radcowskich i adwokackich
  • AKTUALIZACJA2: W MS zainicjowano prace legislacyjne w kierunku zmiany przepisów w tym zakresie także co do egzaminów: adwokackiego i radcowskiego, notarialnego i komorniczego - informuje resort

W obecnym stanie prawnym kobieta przystępująca do egzaminu może uzyskać prawo do dwóch 30-45 minutowych przerw na karmienie dziecka lub dzieci piersią w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego/adwokackiego, jeśli wystąpi z wnioskiem do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej , przedkładając zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia piersią.

Uzyskanie zaświadczenia jest nie tylko dodatkową formalnością, ale także wiąże się z dodatkowymi kosztami. NFZ wydania takiego zaświadczenia nie refunduje, a prywatna wizyta w tym celu to wydatek rzędu od 150 do nawet 300 zł.

W związku z tym, że obecne rozwiązanie jest dla matek uciążliwe i kosztowne, RPO wskazuje alternatywy – można by przykładowo oprzeć wydanie zgody na złożeniu przez matkę stosownego oświadczenia, które byłoby następnie w uzasadnionych przypadkach weryfikowane lub potwierdzane zaświadczeniem lekarskim.

Opinia RPO do propozycji zmian w rozporządzeniu dot. egzaminu komorniczego

W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego, który zakłada zmianę przepisów rozporządzenia umożliwiającą matkom karmiącym przystępującym do egzaminu komorniczego skorzystanie z uprawnienia do przerw na karmienie dziecka piersią bez konieczności potwierdzania faktu karmienia stosownym zaświadczenia lekarskim.

Zmiana polega na zastąpieniu dotychczas obowiązującego wymogu składania wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu komorniczego przez zdającą karmiącą dziecko piersią zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia dziecka piersią, wymogiem złożenia jedynie wniosku o przyznanie tego uprawnienia oraz pisemnego oświadczenia o karmieniu dziecka piersią.

RPO w przekazanej do resortu opinii nie zgłasza uwag do projektu nowelizacji rozporządzenia i dziękuje za częściową realizację zgłoszonego postulatu.

Jednocześnie wyraża nadzieję, że analogiczne zmiany zostaną wprowadzone do przepisów o egzaminach radcowskich i adwokackich.

Odpowiedź Sebastiana Kalety, sekretarza stanu w MS

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 13 marca 2023 r. (VII.501.33.2023.JRO) dotyczące rozważenia zmian legislacyjnych mających na celu umożliwienie kobietom karmiącym przystępującym do egzaminów adwokackiego i radcowskiego skorzystania z prawa do przerw na karmienie dziecka lub dzieci piersią w czasie tych egzaminów bez konieczności przedkładania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia dziecka piersią, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zostały zainicjowane prace legislacyjne w kierunku zmiany rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112) i radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), mające na celu zastąpienie wymogu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wymogiem oświadczenia zdającej.

Jednocześnie informuję, że tożsame prace legislacyjne prowadzone są również w odniesieniu do rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1621 i z 2020 r. poz. 1391) oraz z dnia 16 kwietnia 2019 r. sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 898), bowiem w przypadku egzaminów notarialnego i komorniczego zdającym karmiącym dziecko piersią przysługują analogiczne uprawnienia.

VII.501.33.2023, VII.501.84.2023

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MS
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi opinia do projektu rozporządzenia
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzą pliki ze stanowiskiem NRA i stanowiskiem KIRP
Operator: Krzysztof Michałowski