Komornik ukarany dyscyplinarnie nie może wnosić o kasację. Wniosek Rzecznika o zmianę prawa [AKTUALIZACJA] Odpowiedź MS

Data:
  • W przeciwieństwie do przedstawicieli innych zawodów prawniczych, komornik w swej sprawie dyscyplinarnej nie może wnieść kasacji do Sądu Najwyższego
  • Takie ograniczenie jest niezrozumiałe i nie znajduje podstaw
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Sprawiedliwości o rozważenie odpowiedniej zmiany prawa 
  • AKTUALIZACJA: MS odpowiada: status prawny komornika sądowego poprzez przyznanie mu przymiotu funkcjonariusza publicznego w ogólnym stopniu zbliża jego pozycję ustrojową do pozycji sędziego i prokuratora. Jest to o tyle istotne, iż w odniesieniu do sędziów i prokuratorów będących ftinkcjonariuszami publicznymi, ustawodawca w ogóle nie przewidział możliwości wniesienia nadzwyczajnych środków zaskarżenia w sprawach dyscyplinarnych.

Zgodnie z art. 253 ustawy z  22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, kasację do Sądu Najwyższego od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego przez sąd apelacyjny może wnieść wyłącznie Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich. Tym samym komornik, który ma status obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym - a także jego obrońca, pokrzywdzony czy Krajowa Rada Komornicza - zostali pozbawieni możliwości złożenia kasacji.

W ustawie o komornikach sądowych przyjęto zatem rozwiązanie inne niż w innych ustawach „korporacyjnych”, gdzie uprawnionymi do wniesienie kasacji są również strony. Prawo to przysługuje zatem radcom prawnym, adwokatom,  notariuszom.

Pozbawienie zwłaszcza obwinionego komornika możliwości wniesienia kasacji narusza gwarantowane konstytucyjnie prawo do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji).

A komornik legitymuje się wszak odpowiednią wiedzą prawniczą i nie ma przeszkód by pozbawiać go podstawowych uprawnień procesowych.

Swoboda ustawodawcy kształtowania procedur nie oznacza dopuszczalności wprowadzania rozwiązań arbitralnych, które bez istotnych racji ograniczają prawa procesowe strony, których realizacja stanowi przesłankę prawidłowego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy – wskazywał Trybunał Konstytucyjny.

VII.511.12.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-03-25 12:51:21
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data: 2021-08-24 10:59:43
Opis: dochodzi odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości
Operator: Monika Okrasa
Data: 2021-03-25 13:05:19
Opis: dochodzi odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości
Operator: Łukasz Starzewski