Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO podejmuje sprawę nieprawidłowości w DPS w Jordanowie. Odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego 

Data:
  • Zainteresowanie i niepokój Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziła nagłośniona przez media sytuacja dzieci - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie
  • AKTUALIZACJA: DPS jest obecnie prowadzony przez Powiat Suski. Protokół kontroli jest zaś w dyspozycji prokuratury i tylko ona może zgodzić się na jego udostępnienie - odpowiedział Urząd Wojewódzki w Krakowie 
  • Podjęto też szereg działań, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia prawidłowej obsady kadrowej oraz zapewnienia całodobowej i stabilnej opieki nad 46 mieszkankami DPS

Według Wirtualnej Polski prowadzące ośrodek siostry prezentki od lat mają znęcać  się nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Portal ujawnił nagrania i zdjęcia dokumentujące takie naruszenia.

Wobec powagi zarzutów związanych z funkcjonowaniem placówki, wskazujących na zagrożenie dobra wychowanków i naganne przypadki naruszenia praw i godności dzieci, Biuro RPO prosi Urząd Województwa Małopolskiego o podjęcie działań nadzorczych i kontrolnych, ze szczególnym  uwzględnieniem stanu przestrzegania praw wychowanków placówki oraz przedstawienie informacji o poczynionych ustaleniach.

Odpowiedź Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 

Odpowiadając na pismo z 8 września 2022 r., dotyczące przekazania aktualnych informacji odnośnie aktualnej sytuacji dzieci - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie oraz podejmowanych działań nadzorczych i kontrolnych, w tym ustaleń i zaleceń po prowadzonej od dnia 3 czerwca br. kontroli w placówce, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UW Jacek Kowalczyk uprzejmie wyjaśnia:

Pismem z 24 czerwca 2022 r. Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny zwróciło się o uchylenie decyzji zezwalającej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie informując jednocześnie, że 23 czerwca 2022 r. zostało podpisane porozumienie z Powiatem Suskim w sprawie rozwiązania z dniem 31 lipca 2022 r. umowy zlecenia na prowadzenie ww. Domu.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia opieki mieszkankom Domu w Jordanowie, Starosta Suski, pismem z 18 lipca 2022 r., wystąpił o zmianę zezwolenia dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni w ten sposób, że będzie on przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych fizycznie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, przy czym 66 miejsc przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie znajduje się w budynku w Łętowni 353, a 47 miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w budynku w Jordanowie, Rynek 45.

Decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WP-III.9423.13.2022 z 29 lipca 2022 r. zezwolono Powiatowi Suskiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Łętowni 353, przeznaczonego dla 51 osób w podeszłym wieku, dla 15 osób niepełnosprawnych fizycznie oraz dla 47 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Ponadto informuję, że w ramach działań nadzorczych Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pozyskuje od Starosty Suskiego (pisma z 1 i 23 sierpnia 2022 r.) dane o aktualnym stanie realizacji zadań w przekształconym Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, w siedzibie w Jordanowie.

Z przekazanych przez Starostę Suskiego informacji wynika, że w ramach dokonywanych zmian organizacyjnych w placówce, podjęto szereg działań, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia prawidłowej obsady kadrowej oraz zapewnienia całodobowej i stabilnej opieki nad 46 mieszkankami Domu.

Jednocześnie informuję, że ustalenia (protokół) z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Jordanowie, prowadzonym przez Zgromadzenie Panien Ofiarowania NMP, wraz z dokumentacją kontrolną, zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej, celem dołączenia do dokumentacji prowadzonych postępowań. 

W związku z powyższym nie jest możliwe udostępnianie protokołu pokontrolnego oraz udzielanie informacji o jego ustaleniach, gdyż na podstawie art. 156 § 5 kpk in fine zgodę na udostępnianie akt postępowania przygotowawczego może wydać jedynie prokurator.

III.7065.105.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego 
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski