Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat badania:
Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w funkcjonowaniu przepisów prawa i instytucji państwowych dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie


Cel badawczy:

  1. Zbadanie równego traktowania kobiet i mężczyzn w instytucjach zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  2. Zbadanie nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w instrukcjach, procedurach, wytycznych, kampaniach informacyjnych, materiałach reklamowych, programach konferencji dotyczących przemocy w rodzinie.
  3. Zbadanie skali wykorzystywania przez matki procedur Niebieskich Kart w procesach rozwodowych (lub rozstania się rodziców), w celu wyeliminowania ojców z opieki nad dziećmi, co tym samym stanowi duże naruszenie praw dziecka (także drugiego rodzica) i jest egzemplifikacją niskiej jego ochrony przed przemocą psychiczną (emocjonalną) ze strony matki.
  4. Zbadanie skali przemocy psychicznej, jaką jest alienacja rodzicielska, rodzica (najczęściej matki) wobec dzieci. Czy problem alienacji jest przez instytucje powołane do przeciwdziałania przemocy w rodzinie zauważany, rejestrowany i czy podejmowane są środki przeciwdziałające temu zjawisku w celu skutecznej (a nie pozorowanej) ochrony dziecka.


Uzasadnienie:
Należy podjąć wszelkie działania, mające na celu zlikwidowanie stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie, bo obecne statystyki podają nierzetelną liczbę skali przemocy.


Zachodzi konieczność nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która zapobiegnie w przyszłości zjawisku alienacji rodzicielskiej i wykorzystaniu NK do innych celów. Obecna wadliwa procedura oraz nadużywanie zakładania NK do spraw rodzinnych (głównym jednak i ukrytym celem jest art. 207 kk, który przyczynia się do tworzenia fikcyjnych przestępców) kreuje kolejne ofiary przemocy domowej, którzy znikąd w takim kontekście nie mogą otrzymać pomocy.

 

Pogłębienie wiedzy w zakresie rozpoznawania rzeczywistej przemocy psychicznej stosowanej w rodzinie (wobec dziecka, wobec ojca), w tym wypracowanie uczciwych i rzetelnych procedur na zgłoszenie stosowania tej przemocy w rodzinie, uchroni przed generowaniem przez „system” wtórnych ofiar przemocy (czyli osób, które padły ofiarą pomówień, tj. dzieci i ojców).


Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców i Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca


 

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk