Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polityka zatrudnienia w organizacjach medialnych

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:
Proponujemy dwa pola badawcze w zakresie polityki zatrudnienia w organizacjach medialnych:

  1. udział kobiet i mężczyzn; 
  2. udział osób niepełnosprawnych

Cel badawczy:
Sugerujemy zbadanie następujących obszarów:

  • proporcji dziennikarzy, osób sprawujących funkcje kierownicze (decision-making posts) oraz zasiadających we władzach organizacji medialnych wywodzących się z różnych grup kulturowych i społecznych (w tym kobiety/mężczyźni; osoby niepełnosprawne); 
  • czy organizacje medialne mają wypracowane własne polityki zatrudnienia uwzględniające równość płci.

Uzasadnenie:
Zbadanie tych elementów pluralizmu mediów wykracza poza ustawowe kompetencje KRRiT. KRRiT nie zajmuje się organizacjami medialnymi pod kątem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w odniesieniu do mediów komercyjnych, a w mediach publicznych – w zakresie prowadzonej przez nie polityki zatrudnienia.Z

aproponowane obszary badań stanowią jednakże istotne wskaźniki pluralizmu mediów, Miarodajne i wszechstronne badania w proponowanych obszarach będą mogły stanowić obiektywną przesłankę do stwierdzenia, czy w interesującym nas zakresie, czyli w strukturach zatrudnienia w spółkach mediowych mamy w Polsce do czynienia z dyskryminacją ze względu na płeć lub niepełnosprawność. 

Udział kobiet w zakresie podejmowania decyzji w organizacjach medialnych był w 2012 r. przedmiotem badań EIGE w 27 państwach członkowskich UE, ale były to badania porównawcze, przeprowadzone na ograniczonej próbie. Interesujące byłoby zatem przeprowadzenie takiego badania tylko w odniesieniu do Polski na większej próbie. Jeśli chodzi o udział osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu w organizacjach medialnych, nie są nam znane badania na ten temat.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk