Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Policja tłumaczy RPO powody postępowania wobec obywatela po kontrmanifestacji: „wykrzykiwał »Lech Wałęsa«, czym dopuścił się czynu zabronionego o znamionach wykroczenia”

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga uczestnika kontrmiesięcznicy smoleńskiej z 10 lipca 2017 r. obwinionego o popełnienie wykroczenia z art. 52 § 2 pkt 1 kw.

Według relacji skarżącego, stanął w grupie ok. 20-30 metrów od barierek i szpaleru policjantów wydzielających trasę tzw. miesięcznicy smoleńskiej. Gdy czoło marszu zbliżało się do nich, kilka osób uniosło ręce pokazując znak Victorii (V) i zaczęło skandować "Lech Wałęsa".

Skarżący twierdzi, że jego zdaniem uczestnicy miesięcznicy nie mogli tego usłyszeć, gdyż oddzieleni byli od protestujących barierkami, banerami, szpalerem policji. Mieli też własny system nagłaśniający. Mimo to po kilkudziesięciu sekundach podeszło do grupy kontrmanifestantów trzech policjantów i poprosiło o okazanie dokumentu tożsamości.

Rzecznik poprosił o wyjaśnienia Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I, bo działania policji w opisanej sytuacji mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia standardów konstytucyjnych i europejskich w zakresie wolności zgromadzeń publicznych. Wyrażanie swoich poglądów, nawet w formie okrzyków, przez uczestników manifestacji nie powinno być bowiem podstawą podjęcia nieadekwatnej interwencji przez Policję, gdy ma ona charakter pokojowego demonstrowania. Stanowi to raczej wyraz korzystania z  konstytucyjnie chronionej wolności słowa i wypowiedzi.  Potwierdza ten standard również Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie.

Jak wyjaśniła Rzecznikowi Policja, „z dokonanych ustaleń wynika, że interwencję, o której mowa w piśmie, przeprowadzali funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Warszawie”.

Jej dowódca pismem z dnia 26 lutego 2018 r. wyjaśnił, co następuje, [funkcjonariusze] „podjęli interwencję i wykonali czynności służbowe z udziałem (…) [skarżącego], który w trakcie zabezpieczenia zgromadzenia publicznego, wykrzykiwał słowa, cyt. »Lech Wałęsa«, czym dopuścił się popełnienia czynu zabronionego o znamionach wykroczenia określonego w art. 52 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 20.05.1971 roku Kodeks wykroczeń”.

Przeczytawszy to Rzecznik postanowił ponownie zwrócić się do Komendanta Rejonowego Policji w Warszawie o informacje na temat przeprowadzonych czynności w przedstawionej sprawie.

Treść pisma

Odpowiadając (...) na korespondencję (...) dotyczącą skargi R...S... z dnia 18.01.2018 roku informuję, że w dniu 10.07.2017 roku w godzinach 20:25 w Warszawie na ul. Plac Zamkowy 1policjanci podległej mi jednostki podjęli i n t e r w e n c j ę oraz wykonali czynności służbowe z udziałem RS, który w trakcie zabezpieczenia zgromadzenia publicznego wykrzykiwał słowa, cyt. „Lech Wałęsa", czym dopuścił się popełnienia czynu zabronionego o znamionach wykroczenia określonego w art. 52 § 2 pkt 1 ustawy z d n i a 20.05.197; roku Kodeks wykroczeń, cyt. „Kto: przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia".

W związku z powyższym zawiadamiam, że z wykonania czynności służbowych z udziałem RS, funkcjonariusz OPP w Warszawie w d n i u 10.07.2017 roku sporządził notatkę urzędową zgodnie z dyspozycją wynikającą z § 24 ust. 1 Zarządzenia Nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26.03.2008 roku w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, którą złożył w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I, celem przeprowadzenia

czynności wyjaśniających w trybie art. 54 ustawy z dnia 24.08.2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

insp. Daniel KUBIAK

Komenda Stołeczna Policji Oddział Prewencji Policji w Warszawie

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2018-03-02 17:14:34
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski