Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź Ministra Skarbu Państwa na wystąpienie dot. wyrównywania szans kobiet na rynku pracy

Data:

 Minister Skarbu Państwa udzielił odpowiedzi na wystąpienie RPO dotyczące działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet na rynku pracy. Minister poinformował, że w dniu 7 marca 2013 r. podpisał dokument "Dobre praktyki w zakresie zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w organach spółek z udziałem Skarbu Państwa", w którym rekomenduje stosowanie dobrych praktyk w procesach naboru do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Stosowanie zasady zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn do doboru składu osobowego powinno spowodować zapewnienie przynajmniej 30% średniego udziału niedoreprezentowanej płci wśród wszystkich członków rad nadzorczych wybieranych i powoływanych przez Ministra Skarbu Państwa. W spółkach publicznych oraz kluczowych zakłada się osiągnięcie tego wskaźnika w perspektywie do roku 2015. Stosowanie wytycznych zaleca się w szczególności spółkom z udziałem Skarbu Państwa notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych, bowiem z danych dostępnych Ministerstwu wynika, że te spółki cechuje niski odsetek udziału kobiet w organach zarządczych i nadzorczych.

Wystąpienie RPO do Ministra Skarbu Państwa

Odpowiedź Ministra Skarbu Państwa

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk