Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nielegalny handel billingami – informacja Komendanta Głównego Policji

Data:

W ostatnich miesiącach pojawiały się w mediach informacje na temat procederu nielegalnego dostępu do tzw. billingów oraz handlu nimi, w którym mogli brać udział – zdaniem dziennikarzy – również byli i obecni oficerowie Policji.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika, Zastępca Komendanta Głównego Policji poinformował o podstawach prawnych pozyskiwania przez Policję stosownych danych. Jednocześnie wskazał, że w sprawach nielegalnego pozyskiwania billingów toczyły się konkretnie dwa postępowania. Jedno z nich zakończyło się wniesieniem aktu oskarżenia przeciwko emerytowanemu funkcjonariuszowi, natomiast drugie umorzono z powodu braku wystarczających dowodów.

W kwestii działań, które mają zapobiegać tego typu nieprawidłowościom, Zastępca Komendanta Głównego Policji poinformował, że Biuro Spraw Wewnętrznych KGP regularnie sprawdza stan zagrożenia zjawiskiem bezprawnego pozyskiwania danych telekomunikacyjnych oraz informacji z policyjnych i pozapolicyjnych baz danych.

Wskazał także na akt wewnętrzny KGP (decyzja nr 98), przyjęty w celu realizacji ustawy o zmianie ustawy o Policji, uchwalonej 7 lutego 2016 r. Określa on jednostki i komórki organizacyjne Policji, których policjanci mogą być uprawnieni do bezpośredniego lub pośredniego uzyskiwania danych i ich przetwarzania. Decyzja reguluje tryb udzielania policjantom upoważnień do występowania o udostępnienie danych, jak również sposób i tryb uzyskiwania danych oraz ich niszczenia.

KGP zapewniła o szczególnym nadzorze kierownictwa Policji w tej sprawie.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk