Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Najemcy lokali komunalnych w stolicy z prawem do bonifikaty przy ich wykupie

Data:
  • Najemcy lokali komunalnych mogą uzyskać przy ich wykupie indywidualne bonifikaty na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy/Zarządu Dzielnicy m.st. Warszawy
  • Takie jest stanowisko Rady Miasta Stołecznego Warszawy, wydane po pytaniu Rzecznika Praw Obywatelskich 

Po skargach najemców lokali komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, którzy informowani są przez miasto o braku możliwości udzielania indywidualnych bonifikat od cen sprzedaży tych lokali, RPO zwrócił się o stanowisko  do Przewodniczącej Rady Miasta st. Warszawy.  

Rada m.st. Warszawy zajmuje stanowisko, że z formalno-prawnego punktu widzenia podejmowanie przez Radę m.st. Warszawy indywidualnych uchwał w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego jest dopuszczalne. Kwestia faktycznego inicjowania uzyskiwania zgód Rady m.st. Warszawy należy jednak do sfery zarządzania zasobem lokalowym m.st. Warszawy i leży w kompetencji Prezydenta m.st. Warszawy jako organu wykonawczego, w imieniu którego działają zarządy poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy właściwych ze względu na położenie konkretnego lokalu.

W odpowiedzi Komisja Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji Rady m.st. Warszawy poinformowała Rzecznika, że w obecnym stanie prawnym,  zaistniałym po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2014 r. (sygn. akt. I OSK 298/14) brak jest generalnej zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedawanych lokali. Ewentualne uzyskanie bonifikaty jest możliwe jedynie na podstawie indywidualnej uchwały Rady m.st. Warszawy wyrażającej zgodę na zastosowanie takiej bonifikaty przy sprzedaży określonych lokali komunalnych.

Katalog podmiotów uprawnionych do występowania z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę m.st. Warszawy został określony w § 29 ust. 2 Statutu m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy  10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14465, z późn. zm.). W katalogu tym nie przyznano prawa inicjatywy uchwałodawczej poszczególnym mieszkańcom, a podmioty posiadające inicjatywę uchwałodawczą, takie jak m.in. komisje Rady m.st. Warszawy, nie są związane wpływającymi do nich wnioskami w tym zakresie.

W związku z powyższym wpływające co pewien czas indywidualne wystąpienia najemców z pytaniami o możliwość wykupu lokali komunalnych z bonifikatą, ewentualnie z pytaniem kiedy będzie taka możliwość i czy Rada m.st. Warszawy pracuje nad przepisami umożliwiającymi najemcom taki wykup, w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji Rady m.st. Warszawy kierowane są do Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy, które w imieniu organu wykonawczego - Prezydenta m.st. Warszawy, udziela zainteresowanym odpowiedzi w oparciu o przyjętą politykę miasta w zakresie gospodarki zasobem komunalnym.

Wspomniana polityka miasta wynika z założeń przedstawionych w dwóch dokumentach, przyjętych przez Radę m.st. Warszawy  14 grudnia 2017 r.: - uchwały nr LIX/1534/2017 w sprawie uchwalenia polityki mieszkaniowej - Mieszkania 2030 dla Miasta Stołecznego Warszawy, - uchwały nr LIX/1535/2017 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022 {Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12422, z późn. zm.).

Założenia polityki mieszkaniowej m.st. Warszawy w zakresie prywatyzacji zasobu mieszkaniowego, określone w wyżej wymienionych uchwałach Rady m.st. Warszawy, zakładają ograniczenie sprzedaży lokali do minimum (do 100 lokali rocznie w skali miasta) a sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym (na rzecz najemcy) na preferencyjnych warunkach (z zastosowaniem bonifikaty) nie została w nich przewidziana. Należy bowiem pamiętać, że udzielenie bonifikaty to uprawnienie właścicielskie gminy, z którego jej organy mogą, lecz nie muszą skorzystać (por. wyroki WSA w Gdańsku z 13.03.2019 r., II SA/Gd 732/18, LEK nr 2641800 i z 10.04.2019 r, 11 SA/Gd 679/18, LEX nr 2650639).

Ustawowym obowiązkiem gminy jest za to udzielanie pomocy mieszkaniowej, która realizowana jest poprzez najem lokalu, natomiast sprzedaż najemcy zajmowanego lokalu oraz ewentualne udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży to jedynie przewidziana prawem możliwość, skorzystanie z której należy do wyłącznych kompetencji organu wykonawczego (za zgodą Rady m.st. Warszawy).

IV.7211.318.2015

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski