Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ministerstwo o organizacjach świadczących pomoc na rzecz weteranów

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie pomocy dla organizacji pozarządowych działających na rzecz weteranów działań poza granicami państwa. Weterani oraz weterani poszkodowani stanowią coraz liczniejszą grupę osób z uwagi na stały udział Wojska Polskiego w działaniach poza granicami kraju. Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa znacznie poprawiła status weteranów, jednak nie jest w stanie zapewnić adekwatnej pomocy wszystkim zainteresowanym, zwłaszcza weteranom ciężko poszkodowanym, wymagającym systematycznej opieki. Jednocześnie pojawia się coraz więcej osób i organizacji pozarządowych zainteresowanych organizowaniem i prowadzeniem pomocy na rzecz środowisk weteranów. W trakcie spotkań przedstawicieli Biura RPO ze środowiskiem weteranów działań poza granicami państwa okazało się, że organizacje pozarządowe świadczące pomoc na rzecz weteranów nie mają prawnych możliwości uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Wśród zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie została wymieniona działalność na rzecz weteranów.

11 grudnia 2015 r. wpłynęła odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – p. Krzysztofa Michałkiewicza. Minister wskazał w niej, że istniejące pojęcie „kombatantów” powinno być rozumiane w jego słownikowym znaczeniu. Tym samym aktualnie resort stoi na stanowisku, że działalność na rzecz weteranów może być realizowana w ramach działalności na rzecz kombatantów. Jednocześnie Minister zobowiązał się zwrócić do Ministra Sprawiedliwości o stanowisko w tej sprawie oraz rozważyć możliwość jej omówienia na posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego. W zależności od wyników przedmiotowych działań Minister rozważy możliwość podjęcia inicjatywy ustawodawczej.

Tomasz Oklejak, Naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze RPO: interpretacja Ministerstwa pozwala na realizowanie pomocy na rzecz weteranów w ramach prowadzonej przez organizacje pozarządowe działalności na rzecz kombatantów. Realizacja przyjętej wykładni, a także ewentualne rozpoczęcie procesu legislacyjnego pozostają w zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP