Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Minister Zdrowia odpowiada w sprawie szkodliwości pralni chemicznych dla mieszkańców budynków, w których te pralnie są

Data:

Niestety, Minister Zdrowia nie może zaktualizować rozporządzenia o substancjach szkodliwych, gdyż nie pozwala mu na to przepis Prawa budowanego, uznany zresztą za niekonstytucyjny. W rządzie trwają prace nad kompleksowym rozwiązaniem tego problemu.

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował u Ministra Zdrowia w listopadzie, bo dostał pismo o stosowanym w pralni chemicznej tetrachloroetylenie, który może przedostawać się do pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się nad lokalem. Okazało się, że choć substancja ta figuruje w bazie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy jako „substancja szkodliwa, niebezpieczna dla środowiska, z ograniczonymi dowodami działania rakotwórczego”, to nie ma jej w zarządzenia Ministra Zdrowia z 1996 r. (które od tego czasu nie zostało zmienione, mimo że na rynku pojawiło się wiele nowych substancji), więc nie da się ustalić, jakie jest dopuszczalne stężenie tej substancji w pomieszczaniach mieszkalnych.

Zdaniem Rzecznika sprawa wymaga pilnego rozwiązania, gdyż w bazie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego tetrachloroetylen opisany jest jako substancja szkodliwa, niebezpieczna dla środowiska, z ograniczonymi dowodami działania rakotwórczego.

Minister wyjaśnił, zna problem: obecna regulacja (art. 11 ust. 1 Prawa budowalne) nie spełnia wymogów Konstytucji, bo nie zawiera wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego, co (przy obecnych, wyższych niż w latach 90. standardach prawnych), uniemożliwia wydanie rozporządzenia.

Od 2011 r. trwały w Głównym Inspektoracie Sanitarnym prace merytoryczne i legislacyjne nad przygotowaniem projektu rozporządzenia dotyczącego tych zagadnień. Nie zostały one sfinalizowane, gdyż rozpoczęły się prace nad kompleksowym uregulowaniem materii, czego wynikiem jest obecnie procedowany projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Był on w październiku przedmiotem konsultacji i opiniowania, a w listopadzie - przedmiotem uzgodnień z członkami Rady Ministrów.

8 grudnia 2016 r. Główny Inspektor Sanitarny wystąpił do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o rozważenie uzupełnienia projektu Kodeksu o zagadnienia dotyczące stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia ludzi, wydzielanych przez materiały budowalne, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz uwzględnienie w katalogu czynników szkodliwych dla zdrowia ludzi substancji chemicznych, których szkodliwość została stwierdzona na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk