Biuletyn Informacji Publicznej RPO

1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Data:
Tagi: kalendarium
  • Sytuacja osób starszych w zmieniającym się świecie
  • Znaczenie działań prowadzonych przez starsze kobiety
  • Wyróżnienie WHO dla Anny Okońskiej-Walkowicz – pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony przez ONZ w 1990 r. Tegoroczne obchody są poświęcone m.in. sytuacji i postrzeganiu starszych kobiet. 

Rola, jaką odgrywają starsze kobiety w życiu politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturalnym, jest bowiem nadal niedostrzegana i niedoceniana. 

Wciąż można zauważyć przejawy dyskryminacji ze względu na płeć oraz związanej z wiekiem, co potęguje istniejące nierówności.

Z tego względu ONZ podkreśla w tym dniu, że głos starszych kobiet jest ważny, oraz że mają one ogromny wkład w budowę społeczeństwa opartego na dialogu i zrównoważonym rozwoju.

Cele tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych to:

  • Podkreślenie zdolności starszych kobiet do utrzymywania wewnętrznej równowagi w obliczu spotykających je przejawów nierówności środowiskowych, społecznych i ekonomicznych;
  • Podniesienie świadomości znaczenia szerszego gromadzenia danych statystycznych z uwzględnieniem podziału na wiek i płeć;
  • Wezwanie państw członkowskich ONZ oraz organizacji pozarządowych do  uwzględniania  starszych kobiet we wszystkich politykach publicznych, zapewniając równość ze względu na płeć niezależnie od wieku, tak jak zostało to ujęte w raporcie Sekretarza Generalnego ONZ pt. Our Common Agenda.

Dodatkowo pandemia COVID-19 uwypukliła istniejące już wcześniej nierówności oraz wywarła ogromny wpływ na sytuację socjoekonomiczną, środowiskową i zdrowotną osób starszych. Jak podkreślono w komunikacie ONZ, szczególnie dotkniętą skutkami pandemii grupą są starsze kobiety, które stanowią większość osób starszych na świecie i w Polsce.

Sytuację osób starszych w wieku 60+ w naszym kraju przedstawia raport Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Wsparcie osób starszych w czasie pandemii”. (link)

Jedną z najistotniejszych rekomendacji Rzecznika opracowanych w oparciu o uzyskane w badaniu wyniki jest konieczność wdrożenia systemowego sposobu docierania z informacją do osób starszych, zwłaszcza z informacją o możliwościach uzyskania wsparcia ze strony instytucji publicznych. Pandemia ukazała, że stosowane w tym zakresie rozwiązania nie były skuteczne. Dodatkowo około 1 miliona osób starszych jest narażonych na osamotnienie, które utrudnia pozyskanie potrzebnych informacji.

Brak systemowych rozwiązań uwzględniających te czynniki oznacza gorszą sytuację licznej grupy osób starszych - nie tylko w czasie pandemii.

Przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych z przyjemnością przekazujemy również, że Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej – została wyróżniona przez Światową Organizację Zdrowia jako liderka w tworzeniu środowiska sprzyjającego dobremu starzeniu się.  Podobne wyróżnienie otrzymało 50 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, naukowców i profesjonalistów z całego świata, którzy mają wpływ na poprawę życia osób starszych i ich rodzin. Serdecznie gratulujemy!

Działania Pani Anny Okońskiej-Walkowicz zostały już zauważone przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i zaprezentowane w wydanej przez BRPO w 2015 r. Złotej Księdze Dobrych Praktyk.  
 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2022-10-01 07:53:27
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-10-02 17:51:32
Operator: Krzysztof Michałowski