Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wsparcie osób starszych w czasie pandemii. Raport z badania na temat sytuacji osób w wieku 60+ w czasie pandemii COVID-19 w Polsce

Data:

W czasie pandemii COVID-19 polski rząd zaproponował osobom starszym pakiet wsparcia. Okazuje się jednak, że znaczna część osób starszych nie słyszała o tej pomocy (39% wszystkich osób starszych, a z tego aż 47% osób w wieku 80 lat i więcej). Ponadto blisko jedna trzecia osób starszych (30%), które nie słyszały o możliwych formach wsparcia, uznały, że potrzebowałyby go więcej, równocześnie tylko 5% osób starszych, które słyszały o możliwym wsparciu uznały, że wsparcie było niewystarczające. Brak łatwo dostępnej i podanej w przystępnej formie informacji o przyjmowanych regulacjach prawnych i innych rozwiązaniach potwierdzały również zgłoszenia osób do Biura RPO.

W badaniu, zrealizowanym na zamówienie Rzecznika Praw Obywatelskich przez firmę IPSOS pod koniec 2021 r., skoncentrowano się na osobach starszych ze względu na odrębne wyzwania i zakres problemów dotyczących najmłodszych i najstarszych pokoleń. Osoby starsze miały możliwość wypowiedzenia się na tematy: zdrowia, kontaktów społecznych, samopoczucia, kondycji psychicznej.

Raport zawiera listę rekomendacji Rzecznika Praw Obywatelskich uwzględniających: prawo osób starszych do godności, prawo do informacji, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do włączenia społecznego oraz prawo do równego traktowania.

Rzecznik wskazał na konieczność wdrożenia systemowego sposobu docierania z informacją do osób starszych, zwłaszcza z informacją o możliwościach uzyskania wsparcia ze strony instytucji publicznych.

Wśród rekomendacji Rzecznik wyróżnił także konieczność zwiększenia oferty edukacyjnej ze strony Państwa obejmującej również edukację w zakresie kompetencji cyfrowych osób starszych. Rzecznik wskazał również na potrzebę tworzenia lokalnych strategii postępowania w sytuacjach kryzysowych w odniesieniu do grup osób w szczególny sposób narażonych na wykluczenie, m.in. osób starszych.

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński