Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. RPO pyta wicepremiera Jacka Sasina o rozporządzenia konieczne dla wyborów korespondencyjnych 10 maja 2020 r.

Data:
  • Czy możliwe jest rzetelne przygotowanie rozporządzeń, koniecznych dla zaplanowanych na 10 maja 2020 r. korespondencyjnych wyborów prezydenckich
  • RPO pyta o to wicepremiera Jacka Sasina w związku z obawą, że na wydanie tych rozporządzeń może pozostać tylko kilka dni
  • A mają one dotyczyć ważnych kwestii, np. określenia wzoru karty wyborczej czy doręczania pakietów wyborczych do wyborców w kwarantannie
  • Rzecznik prosi też Wojewodę Opolskiego, by podał podstawę prawną polecenia do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, aby przekazali spisy wyborców Poczcie Polskiej 

Rzecznik Praw Obywatelskich z zaniepokojeniem monitoruje procedurę organizowania wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. w kontekście gwarantowania obywatelom konstytucyjnych praw w trudnym czasie walki z koronawirusem.

RPO przekazał już Senatowi kompleksową opinię do uchwalonej przez Sejm RP 6 kwietnia 2020 r. ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP  zarządzonych w 2020 r. Ustawa ta, obejmująca kwestie kluczowe dla organizacji wyborów i realizacji praw wyborczych obywateli, miałaby wejść w życie nawet na kilka dni przed 10 maja 2020 r.

Tymczasem przewiduje ona wydanie po jej wejściu w życie szeregu aktów wykonawczych dotyczących materii niezbędnej dla organizacji wyborów. Wiele z nich ma wydać minister ds. aktywów państwowych. Mają one dotyczyć bardzo istotnych kwestii, wymagających wszechstronnej i szerokiej analiz. Chodzi m.in. o rozporządzenie określające szczegółowy sposób i tryb doręczania pakietów wyborczych do wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. Do uregulowania pozostają też kwestie skomplikowane nie tylko pod względem prawnym, ale i faktycznym – np. z uwagi na doniesienia publiczne o fakcie niedoręczania obecnie przesyłek pocztowych osobom przebywającym na kwarantannie przez Pocztę Polską S.A.

Niektóre z rozporządzeń ministra ds. aktywów państwowych wymagają  opinii  Państwowej Komisji Wyborczej czy działania w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Dlatego Rzecznik pyta wicepremiera Jacka Sasina, czy możliwe jest skuteczne i rzetelne przygotowanie aktów wykonawczych na kilka dni przed wyborami.

Ponadto RPO z dużym zaniepokojeniem przyjął informację o piśmie Wojewody Opolskiego  do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z 22 kwietnia 2020 r.  Wojewoda Adrian Czubak polecił im, aby przekazali spisy wyborców Poczcie Polskiej S.A. w celu  przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. 

Rzecznik poprosił wojewodę o podanie podstawy prawnej jego polecenia (której nie zawierało jego pismo).

VII.602.9.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-04-23 14:48:25
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk