Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odc. 43 – odwiedziny w szpitalu, praca w DPS, kwarantanna, polowania w epidemii - odpowiedzi na pytania zgłaszane na Infolinię RPO

Data:

Eksperci BRPO odpowiadają na pytania pod bezpłatnym telefonem 800 676 676. Podejmują też interwencje i wyjaśniają sytuacje sporne i wątpliwe. O tym można przeczytać tu: INTERWENCJE RPO W SPRAWIE KORONAWIRUSA

Pani chciałaby odwiedzić babcię w szpitalu, żeby jej pomóc w podstawowych czynnościach, szpital odmawia.

Niestety, stan epidemii wpływa niekorzystnie  na każdy obszar życia obywateli.

Priorytetem jest zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, czego konsekwencją są również ograniczenia praw pacjenta, w tym prawa do kontaktu z osobami bliskimi. Dzieje się tona podstawie art. 5 ustawy o prawach pacjenta:„Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów”(...).

Dyrektorzy placówek medycznych ze względu na stan epidemii mogą wprowadzić ograniczenia w korzystaniu z praw pacjenta, co do zasady muszą być one uzasadnione oraz proporcjonalne, uwzględniające indywidualną sytuację panującą w danym podmiocie leczniczym.

Niektóre szpitale wprowadzają całkowity zakaz odwiedzin u chorych, w innych odwiedziny są możliwe po spełnieniu określonych warunków lub wyrażonej zgody przez ordynatora. Należy mieć na względzie, iż ograniczenia te są wprowadzone przede wszystkim w celu ochrony pacjentów pozostających na oddziałach szpitalnych i personelu medycznego.

Opiekunka z DPS pyta dlaczego pracodawca zobowiązał ją do niepodejmowania pracy w innych placówkach dopóki trwa stan epidemii.

Regulacje prawne odnoszące się do ograniczeń wykonywania pracy zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U.2020.775 z późn. zm.), dalej jako „rozporządzenie”. Warto jednak podkreślić, iż generalnie rozporządzenie to dotyczy osób wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych przede wszystkim w tzw. szpitalach zakaźnych.

Zgodnie z przepisami, kierownik podmiotu leczniczego umieszczonego w wykazie, o którym mowa w tzw. ustawie „koronawirusowej”, wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne:

  • wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub
  • w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

opracowuje wykaz stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w ich transporcie, zwany dalej "wykazem stanowisk". Zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia, osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na stanowiskach określonych w wykazie stanowisk nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Ograniczenie to nie dotyczy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej niewymagających bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami, w szczególności udzielania tych świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Kierownik podmiotu leczniczego, informuje na piśmie wskazane osoby o objęciu ich ograniczeniem. Osobom objętym ograniczeniem przysługuje stosowna rekompensata.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/ograniczenia-w-wykonywaniu-pracy-w-wielu-miejscach-w-zwiazku-z-covid-19

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/WG do MZ w sprawie zakazu pracy dla lekarzy 20maja 2020.pdf

Pracownicy Domów Pomocy Społecznej

W przypadku DPSów obowiązują rekomendacje przygotowane przez Ministara Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zakładają one:

  • zakaz odwiedzin w domach pomocy społecznej,
  • zakaz wyjść na zewnątrz, poza spacerami do ogrodu,
  • odwołania zaplanowanych imprez okolicznościowych, zaprzestanie organizowania wyjść, wycieczek.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pismem z 28 marca 2020 r. wojewodom przekazane zostały kolejne rekomendacje dotyczące:

  • umieszczania osób w domach wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach,
  • z uwagi na wysokie ryzyko pojawienia się zakażenia w domach pomocy społecznej związane z personelem, w tym z zatrudnionymi pielęgniarkami pracującymi w kilku placówkach –  podjęcia działań służących ograniczeniu takiego ryzyka.

Jak wskazano na stronie urzędu, ogromne znaczenie w przypadku DPSów ma profilaktyka. Wiele placówek we własnym zakresie podjęło stosowne działania, które miały właśnie taki – profilaktyczny wymiar.

Więcej informacji:

Działania RPO dotyczące monitorowania bezpieczeństwa w Domach Pomocy Społecznej

Z uwagi na szerzące się w Polsce przypadki COVID-19 Rzecznik marca 2020 r., zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o informacje o stanie przygotowań domów pomocy społecznej na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W odpowiedzi wskazano, iż w kwestiach dotyczących pracowników domów pomocy społecznej, opracowane wcześniej we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji rekomendacje zostały uzupełnione o informację, że w razie potrzeby w DPS należy wprowadzić system rotacyjny pracy pracowników. Ponadto obsługa medyczna i pielęgnacyjna w DPS powinna być zapewniana przez osoby pracujące tylko w danej jednostce, bowiem łączenie etatów np. DPS-szpital lub DPS-POZ bardzo zwiększa możliwość transmisji koronawirusa. Ministerstwo zarekomendowało w tym celu m.in. wprowadzenie obowiązku przeprowadzania szczegółowego wywiadu z personelem, dotyczącego potencjalnych sytuacji stwarzających ryzyko zakażenia, w których mogli znaleźć się pracownicy, zwłaszcza osoby świadczące pracę równocześnie w podmiotach leczniczych lub innych placówkach zapewniających całodobową opiekę, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych itp.

Więcej informacji:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-mrpips-do-rpo-o-bezpieczenstwie-w-dps

Pan przekroczył granicę kilka dni temu. Wracał z Niemiec, gdzie pracował (okres próbny?) ale ostatecznie zdecydował o powrocie do kraju. Nie miał ze sobą żadnego dokumentu potwierdzającego ten fakt. Został zobowiązany do odbycia kwarantanny, z czym się nie zgadza.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przekraczające granicę państwa zobowiązane są do odbycia kwarantanny.

Z obowiązku tego zwolnione są m.in. osoby, które wykonują obowiązki zawodowe, służbowe lub zarobkowe. Fakt ten trzeba udokumentować odpowiednim zaświadczeniem.

W sytuacji, gdy osoba przekraczająca granicę nie posiada dokumentu, na podstawie którego straż graniczna może stwierdzić, że osoba podróżująca jest zwolniona z kwarantanny, to automatycznie podlega ona obowiązkowi jej odbycia.

Jeśli w terminie późniejszym osoba uzyska dokument potwierdzający fakt zatrudnienia może ubiegać się o zwolnienie z kwarantanny. Organem właściwym do wydania decyzji o zwolnieniu/skróceniu kwarantanny jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna właściwa dla miejsca pobytu osoby.

(Podstawa prawna: § 3 ust. 3 pkt 1 i ust.5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.)

Pan jest właścicielem gospodarstwa rolnego, skarży się, że myśliwi pomimo trwającej epidemii wchodzą na jego teren i prowadzą polowania.

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 964, 966, 991 i 1006) nie zawiera szczególnych ograniczeń skierowanych do myśliwych.

Warto przypomnieć, że jedynie od 10 do 16 kwietnia, w brzmieniu wówczas obowiązującego rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wśród wprowadzonych ograniczeń nie przewidziano wyjątku dla myśliwych wykonujących obowiązki nałożone na koła łowieckie. Natomiast w rozporządzeniu z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającym to z dnia 10 kwietnia 2020 r. doprecyzowano § 16 m.in. odnośnie uprawnionych osób do przebywania na terenach zielonych. Do zmiany w tym zakresie przyczyniła się m.in. interwencja podjęta przez Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów o przywrócenie stanu prawnego sprzed dnia 10 kwietnia 2020 r. w efekcie czego, zgodnie z oczekiwaniami, z ograniczeń dotyczących przemieszczania się wyłączono m.in. myśliwych, jako osoby realizujące zadania mające na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt.

Należy jeszcze dodać, że na mocy ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2020.67 t.j. z dnia 2020.01.15) właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od województwa odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę poniesioną wskutek objęcia nieruchomości obwodem łowieckim (art. 27a). Ponadto właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości; oświadczenia o zakazie wykonywania polowania składa się przed starostą (art. 27b) 

Pan stracił pracę w związku z epidemią. Pyta, na jaką pomoc państwa może liczyć?

Z informacjami na temat instrumentów wsparcia dla osób bezrobotnych można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezrobotni-w-urzedzie-pracy-odpowiedzi-na-najwazniejsze-pytania

Na chwilę obecną, osoby, które straciły pracę w wyniku epidemii koronawirusa mogą liczyć na wsparcie, które przysługuje standardowo w takich sytuacjach. Podstawową formą pomocy osobom bezrobotnym jest zasiłek dla bezrobotnych. Rejestracji w urzędzie pracy można dokonać online.

Zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, szczegółowe informacje poświęcone kwestii zasiłku dla bezrobotnych, można uzyskać na stronie internetowej:

https://zielonalinia.gov.pl/-/zasilek-dla-osob-bezrobotnych-41679

Trwają prace nad projektem ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (druk nr 143), w którym przewidziano wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19 w postaci dodatku solidarnościowego w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy. Projekt ustawy przewiduje także podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych. Wysokość zasiłku miałaby wynosić:

  1. 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;
  2. 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Ustawa została uchwalona przez sejm i w dniu 5 czerwca 2020 r. została przekazana do senatu. Nie wiadomo, jaki będzie ostateczny efekt prac legislacyjnych, dlatego warto na bieżąco śledzić ich przebieg.

Pan jest zatrudniony na pełen etat za minimalne wynagrodzenie, pyta czy w razie zmniejszenia etatu o 20 % w związku z przestojem ekonomicznym pracodawca powinien wypłacać pełne wynagrodzenie tj. 2600 zł brutto.

Odpowiedzi na pytanie należy szukać w art. 15g ust 8. Specustawy covidowej z 2 marca 2020 r. Mówi on, iż podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. A więc w tym przypadku wynagrodzenie zostanie obniżone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tj. 80 % kwoty 2600 do kwoty 2080 brutto.

Pani pyta, czy za 2 tygodnie może pojechać z chłopakiem pod namiot?

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, prowadzenie usług hotelarskich, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych jest dopuszczalne, z zachowaniem określonych wytycznych sanitarnych.

Usługę hotelarską stanowi krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Od 6 czerwca br. zniesione zostały kolejne ograniczenia związane z epidemią. Otworzone mogą być baseny, siłownie, kluby fitness, kluby taneczne. Liczba osób, które mogą przebywać na basenie jest ograniczona do połowy liczby osób, jaką może zmieścić obiekt, nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności. Po jednym torze mogą pływać maksymalnie 4 osoby.

Można także uczestniczyć w wydarzeniach oferowanych przez instytucje kultury, takie jak: teatry kina, sale koncertowe czy galerie, muzea, biblioteki. W tych miejscach należy nosić maseczkę.

Od 30 maja br. istnieje możliwość przeprowadzania treningu na otwartej przestrzeni, nie więcej niż w gronie 150 osób, bez obowiązku noszenia maseczki przez osoby uczestniczące w spotkaniu, natomiast bez możliwości udziału publiczności.

Limit 150 osób nie obowiązuje natomiast podczas wydarzeń sportowych na obiektach sportowych takich jak: korty tenisowe, pola golfowe czy tory wyścigowe dla koni.

Pan mieszka w Anglii i skarży się, iż brak jest jakichkolwiek konkretnych informacji o wyborach prezydenckich w kontekście możliwości głosowania za granicą, nie ma żadnego kontaktu z jakąkolwiek placówką dyplomatyczną na wyspach, nie wiadomo do kiedy należy się zgłaszać nie wiadomo jakie okręgi i gdzie będzie można głosować.

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory odbędą się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00. 

Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz stronach internetowych polskich placówek zagranicznych.

Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbędzie się  w niedzielę 28 czerwca  2020 r. w godz. 7.00-21.00.  z wyjątkiem obwodów głosowania utworzonych w krajach Ameryki Południowej i Ameryki Północnej, gdzie głosowanie  odbędzie się w sobotę 27 czerwca 2020 roku w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego.

W przypadku gdyby  żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w głosowaniu, które zostało wyznaczone na dzień 28 czerwca 2020 r.  nie uzyskał połowy ważnie oddanych głosów, druga tura wyborów odbędzie się 14 dni po terminie pierwszego głosowania. Ewentualne ponowne głosowanie (druga tura) odbyłoby się w obwodach utworzonych za granicą w niedzielę 12 lipca  2020 r. w godz. 7.00-21.00, z wyjątkiem obwodów głosowania utworzonych w krajach Ameryki Południowej i Ameryki Północnej, gdzie głosowanie odbyłoby się w sobotę 11 lipca 2020 roku w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego. Obywatele polscy, którzy przebywają poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej mają możliwość głosowania osobiście lub korespondencyjnie, a w niektórych obwodach ze względu na sytuację epidemiczną – wyłącznie korespondencyjnie, a w części obwodów ze względów organizacyjnych wyłącznie osobiście.

Zgodnie z art. 2  ust.3 (ustawa  z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego)  głosowania korespondencyjnego za granicą nie przeprowadza się także w państwach, na terytorium których nie ma możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych przeprowadzenia głosowania w takiej formie.  Zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą wyborca zgłasza konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów. ( art. 3 ust. 1pkt 2 ustawy).

Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. W przypadku wyborcy głosującego za granicą zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, serię i numer ważnego polskiego paszportu, a także – w przypadku obywatela polskiego czasowo przebywającego za granicą – oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru wyborców. Na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego za dokument równorzędny z ważnym polskim paszportem uważa się ważny dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej.

Karty do głosowania dla wyborców głosujących za granicą oraz pakiety wyborcze dla wyborców głosujących korespondencyjnie za granicą mogą być sporządzane na zlecenie właściwego konsula przez wskazany przez niego podmiot lub podmioty. Konsul nie później niż 6 dni przed dniem wyborów, wysyła pakiet wyborczy do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, z zastrzeżeniem ust. 3, pocztą nierejestrowaną. Konsul może przekazać pakiet wyborczy również w inny sposób, jeżeli operator wykonujący usługi pocztowe lub przewozowe w państwie przyjmującym nie daje rękojmi należytego wykonania usługi przesyłki nierejestrowanej. Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie konsularnym, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.  Jeżeli w danym okręgu konsularnym lub jego części nie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego od właściwego konsula, konsul podaje tę informację, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców w okręgu konsularnym.( art. 6 ustawy).

Zgodnie z art. 26. ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników głosowania za granicą w ciągu 48 godzin od zakończenia głosowania w obwodach głosowania za granicą, głosowanie w tych obwodach uznaje się za niebyłe.

Wykaz obwodów, z podaniem ich numerów oraz wskazaniem siedzib obwodowych komisji wyborczych, jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych  z dnia 8 czerwca 2020 r. link poniżej

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1014

Zaleca się stałe monitorowanie stron internetowych MSZ, jak również  kontakt z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania.

Kontakt telefoniczny z Ministerstwem Spraw Zagranicznych możliwy jest pod numerem telefonu ; +48222500116

Opinie OBWE w języku angielskim  o zmianach w prawie wyborczym można znaleźć na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pytanie o zwrot kosztów biletu lotniczego poniesiony przez obywatela w ramach akcji LotDoDomu

Problem dot. zwrotu poniesionych przez polskich obywateli kosztów zakupu biletów lotniczych w ramach realizowanej po wybuchu epidemii akcji rządowej „Lot do domu” został podjęty przez RPO do wyjaśnienia w aspekcie generalnym; pierwsze wystąpienie w tej sprawie miało miejsce w pierwszych dniach kwietnia. Ostatnie, adresowane do Szefa Kancelarii Rady Ministrów – 12 maja.

Rzecznik prosi adresatów swoich wystąpień o wyjaśnienie dlaczego rząd nie wystąpił o pomoc w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, którego celem jest współpraca państw członkowskich w sytuacji kryzysu; pomoc udzielana jest na wniosek poszczególnych państw.

Obywatele, którzy skorzystali z akcji „Lot do domu” zmuszeni byli ponieść znaczne koszty, często przekraczające ich możliwości finansowe.

W odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi Praw Obywatelskich w dniu 4 czerwca 2020 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wyjaśnia przyczyny przeprowadzenia operacji nie w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności wskazując m.in. że warunki tego mechanizmu uniemożliwiałyby niezwłoczne zorganizowanie akcji.

Ze szczegółami odpowiedzi można zapoznać się pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kprm-do-rpo-55-tys-osob-wrcilo-do-kraju-w-ramach-lot-do-domu

Sprawa pozostaje w zainteresowaniu RPO.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także