Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja z okazji 20-lecia OPCAT i 15-lecia SPT z udziałem przedstawicieli RPO

Data:

9 lutego 2022 r. w Palais des Nations w Genewie miała miejsce konferencja zorganizowana przez Podkomitet ds. Zapobiegania Torturom z okazji 15-lecia jego funkcjonowania oraz 20-lecia istnienia Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie Zakazu Stosowania Tortur i innego Okrutnego, Nieludzkiego Traktowania albo Karania (OPCAT).

Wydarzenie, które odbyło się w formie hybrydowej, zgromadziło przedstawicieli państw-stron OPCAT, krajowych mechanizmów prewencji tortur, organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także organizacji międzyrządowych, pozarządowych, środowiska akademickiego i innych uczestników zaangażowanych w proces zapobiegania torturom.

Polski krajowy mechanizm prewencji tortur reprezentował zastępca rzecznika praw obywatelskich Wojciech Brzozowski, który w swoim wystąpieniu mówił m.in. o konieczności współdziałania na rzecz prewencji tortur z organizacjami pozarządowymi i ekspertami zewnętrznymi. Podkreślił też, że działania w zakresie przeciwdziałania torturom opierają się na takich filarach, jak konsekwencja, widoczność oraz, co było szczególnie istotne w ostatnich latach dla polskiego KMPT, elastyczność. W wydarzeniu wzięli także udział dyrektor i zastępca dyrektora Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Oprócz zastępcy RPO, wybrani eksperci w obszarze prewencji tortur przedstawiali wystąpienia na temat osiągnięć i wyzwań stojących przed SPT, krajowymi mechanizmami prewencji i innymi podmiotami zaangażowanymi w prewencję tortur.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski