Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów ds. Migrantów

Data:

Komisja Ekspertów ds. Migrantów wspiera Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań, a w szczególności w zakresie:

  1. monitoringu ochrony wolności i praw człowieka i obywatela w procesie stosowania prawa,
  2. przygotowywania analiz, monitoringu i zakazu dyskryminacji ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne i wyznanie.

Ponadto, Komisja  przygotowuje:

  1. wnioski de lege ferenda,
  2. uwagi i rekomendacje dotyczące obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych,
  3. propozycje zmian systemowych,
  4. tezy do wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komisja promuje dobre praktyki oraz wykonuje inne zadania zlecane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inauguracja działalności – 18 maja 2011 r.

Skład Komisji

Witold Klaus – współprzewodniczący Komisji

​Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Zdobywca Społecznego Nobla 2008 dla innowatora społecznego, nagrody przyznawanej przez Fundację Ahoka – Innovators for the Public. Autor wielu publikacji z zakresu praw człowieka, praw cudzoziemców, kryminologii i sprawiedliwości naprawczej.

Barbara Imiołczyk – współprzewodnicząca Komisji

Dyrektor Centrum Projektów Społecznych w Biurze RPO. Były samorządowiec, posłanka na Sejm w latach 1993-2001, przewodnicząca Komisji Samorządu terytorialnego i Polityki Regionalnej w latach 1999-2001. Współtwórczyni i realizatorka wielu programów i projektów na rzecz administracji publicznej i organizacji społecznych. Ekspertka samorządowa, doradczyni, trenerka z zakresu planowania i zarządzania strategicznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Malika Abdoulvakhabova

ur. w Kazachstanie w 1951 r. Inżynier z wykształcenia. Od 1996 r. mieszka w Polsce. W latach 2004 – 2012, jako Wiceprzes Fundacji „Ocalenie”, aktywnie współpracowała z instytucjami państwowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w tematyce uchodźczej i imigranckiej. Była koordynatorem kilku projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich. Od maja 2011 roku jest członkiem Komisji Ekspertów ds. Migrantów wspierającej działalność Rzecznika Praw Obywatelskich.

Maciej Bohosiewicz

Absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1995 do 2003 roku prezes Koła Zainteresowania Kulturą Ormian przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym w Warszawie. W latach 2005 - 2009 Przedstawiciel Mniejszości Ormiańskiej przy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Od roku 2006 do 2008  Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu  Mniejszości Narodowych i Etnicznych, reprezentujący wszystkie mniejszości narodowe i etniczne przed stroną  rządową. Jako Przedstawiciel mniejszości zakłada i prowadzi Kancelarię Ormiańską w Warszawie. Wspiera uchodźców, imigrantów i społeczności mniejszościowe. Założyciel  warszawskiego, łódzkiego i gliwickiego Biura Porad Prawnych i Doradztwa Zawodowego dla cudzoziemców i osób wykluczonych społecznie  i marginalizowanych na rynku pracy.

Amb. Ksawery Burski

Ukończył kurs języka chińskiego na Uniwersytecie Pekińskim w 1956 i uzyskał dyplom Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Pekinie. Podyplomowe studia po powrocie do kraju ukończył w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). W 1961 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jako znawca języka chińskiego pracował w ambasadach w Pekinie, Singapurze i Kuala Lumpur (Malezja).
W latach: 

  • 1989-1991 był doradcą szefa MSZ i wykładał w Instytucie Orientalistycznym UW.
  • 1991-1994 radca - minister pełnomocny w Ambasadzie RP w Pekinie.
  • 1995-1999 ambasador w Indonezji, akredytowany także w Singapurze (1998-1999).
  • 2000-2004 ambasador w Chinach.

Przeszedł na emeryturę w 2005. Prowadzi zajęcia na kilku uczelniach (m.in. w SWPS). Autor książki o kuchni chińskiej.

Aleksandra Chrzanowska

Irena Dawid-Olczyk

Kulturoznawca, trenerka, edukatorka seksualna i  negocjatorka.  Założycielka i p.o prezeski Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada (1995), koordynatorka Krajowego Centrum  interwencyjno – konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi (2009-2012).  Dyrektor Programowa Pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Filmów o Handlu Ludźmi Warszawa 2012. Członek Rady ds. ofiar przestępstw przy Ministrze Sprawiedliwości.  Laureatka nagrody RPO im Pawła Włodkowica 2012. W wolnych chwilach czyta.

Maciej Duszczyk

Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych w Ośrodku Badań nad Migracjami. W latach 1999-2007 pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie był zatrudniony m.in. jako zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Członek Zespołu Ekspertów ds. Migracji przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Stypendysta Jean Monnet Project, Carl Duisberg Gesellschaft, Komitetu Badań Naukowych. Współpracownik Komisji Europejskiej, Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji. Autor licznych prac naukowych na temat procesów migracyjnych, rynku pracy, konkurencyjności gospodarki oraz kosztów i korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Grzegorz Dziemidowicz

Ukończył studia w zakresie egiptologii w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Dziennikarstwa UW.
Po ukończeniu studiów, w latach 1966–1968 uczestniczył w misjach archeologicznych w Egipcie i Sudanie. Od 1969 pracował jako dziennikarz w Polskim Radiu. W latach 1986–1988 współpracował z polskim przedsiębiorstwem Dromex w Libii. Na przełomie lat 80. i 90. był redaktorem, a następnie szefem działu zagranicznego w Wiadomościach TVP.
Od 1991 pracował w strukturach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 1991–1994 był rzecznikiem prasowym i wicedyrektorem Gabinetu Ministra. Od 1994 pełnił funkcję Ambasadora RP w Kairze, akredytowanego również w Sudanie. Po powrocie do Polski w 1999 objął stanowisko dyrektora Departamentu Systemu Informacji MSZ. W latach 2000–2001 był ponownie rzecznikiem prasowym Ministerstwa. Od 2001 do 2005 kierował polską placówką dyplomatyczną w Atenach. W latach 2006–2007 był dyrektorem Akademii Dyplomatycznej MSZ.
Wykłada w Collegium Civitas i na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

​Justyna Frelak

Kierownik Programu Migracji i Polityki Rozwojowej ISP, autorka licznych publikacji i raportów publikowanych w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w problematyce integracji migrantów, dyskryminacji, migracji ekonomicznych, w tym także emigracji Polaków oraz w polityce rozwojowej. Stypendystka OSI Policy Fellowship Programme.

​Katarzyna Gmaj

Doktor nauk humanistycznych, socjolog (Uniwersytet Warszawski, 2011), magister kulturoznawstwa (Uniwersytet Warszawski, 1999). Od 2001 współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Główne zainteresowania: migracje, mniejszości narodowe i etniczne.

Aleksandra Grzymała-Kazłowska

Doktor Aleksandra Grzymała-Kazłowska jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z Ośrodkiem Badań nad Migracjami związana jest od 1998 roku. Jej zainteresowania badawcze dotyczą procesów adaptacji migrantów, relacji etnicznych i dyskursu na temat imigracji oraz współczesnych przemian tożsamości i etniczności. Dwukrotna laureatka stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program stypendialny dla młodych naukowców). Członek bądź współpracownik różnych zespołów zajmujących się problematyką, m.in. członek rady redakcyjnej czasopisma "Journal of Immigrant & Refugee Studies".
Zainteresowania naukowe: studia migracyjne, socjologia etniczności, nowe teorie socjologiczne, problematyka tożsamości oraz instytucjonalnych i demograficznych przemian społeczeństw.

​Maria M. Kenig-Witkowska


Profesor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Prawa Międzynarodowego, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego. Członek International Law Association, Przewodnicząca Rady Programowej fundacji Państwo Obywatelskie. Autorka wielu prac z dziedziny prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka i prawa europejskiego.

Miroslava Keryk

Tomasz Knothe

W 1966 ukończył studia w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych. W 1971 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1977–1990 pracował w Instytucie Historii PAN, zajmował się historią Ameryki Łacińskiej oraz historią Rosji. Prowadził również zajęcia w Instytucie Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 pracował w Kancelarii Sejmu jako wicedyrektor Biura Stosunków Międzyparlamentarnych, a następnie jako kierownik sekretariatu Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 1994–1995 był radcą prawnym w Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych w Warszawie. Od 1995 pracuje w dyplomacji. W 1996 został wicedyrektorem Departamentu Europy Wschodniej MSZ, a dwa lata później zastępcą ambasadora w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie. Po powrocie do kraju w 2002 objął stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych MSZ. W 2004 objął kierownictwo polskiej misji dyplomatycznej w Erywaniu. Funkcję pełnił do 2009.

Agnieszka Kosowicz

Agnieszka Kunicka

absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła również podyplomowe studia z zarządzania. Karierę zaczynała w międzynarodowych koncernach, od 7 lat  jest związana z Polską Akcją Humanitarną. Od czterech lat pełni funkcję dyrektora Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom PAH. Inicjuje i realizuje programy i projekty pomocowe dla cudzoziemców i repatriantów oraz działania skierowane do polskiego społeczeństwa. W maju 2011 została powołana przez Rzecznika Praw Obywatelskich w skład Komisji Ekspertów ds. Migrantów.

Magdalena Lesińska

dr Magdalena Lesińska,  adiunkt naukowy i Zastępca Dyrektora w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (OBM UW), doktor nauk społecznych w zakresie  politologii (Uniwersytet Wrocławski 2006). Najważniejsze tematy naukowe i badawcze to: polityka migracyjna Polski i UE, obywatelstwo i polityka naturalizacji, diaspora polska, prawa polityczne i partycypacja migrantów, polityka państwa wobec migrantów o nieuregulowanym statusie.

Katarzyna Łakoma

adwokat, Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w latach 2009-2011 Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w BRPO. W 2007 r. ukończyła aplikację sądową. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stypendystka Ministra Edukacji Narodowej (2000/2001), stypendystka Instytutu Praw Człowieka Katolickiego Uniwersytetu w Lyonie, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa międzynarodowego i praw człowieka (Maîtrise en Droit International et Droits de l’Homme), jak również odbyła studia podyplomowe z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka (DESS „Pratiques des Organisations Internationales et Droits de l’Homme”). Odbyła szereg staży w międzynarodowych organizacjach pozarządowych (p. Avocats Sans Frontieres, Forum Refugees, German Technical Cooperation) oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu. W latach 2004-2009 zatrudniona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach pilotażowego programu jako prawnik w warszawskim Biurze Informacji Rady Europy.

Maja Łysienia

Ewa Pogorzała

Katarzyna Przybysławska

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego ze specjalizacją w dziedzinie praw człowieka i prawa uchodźczego. Współzałożycielka i prezes organizacji pozarządowej: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, redaktor naczelna periodyku: „Przez Pryzmat Praw Człowieka” przy Ośrodku Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, stypendystka Refugee Studies Centre – University of Oxford.

Dorota Pudzianowska

Irena Rzeplińska

Dr hab. prof. nadzw. INP PAN i prof. UW  Profesor w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN. Zastępca Dyrektora INP PAN. Wykładowca kryminologii i praw człowieka w instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Redaktor naczelny czasopisma „Archiwum Kryminologii” – głównego i najstarszego polskiego pisma naukowego w dziedzinie kryminologii. Ekspert Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawach praw uchodźców i migrantów. Prowadzi badania i publikuje na temat przestępczości nieletnich, kontroli tej przestępczości, zagadnień punitywności we współczesnych społeczeństwach, zagadnień przestępczości w debacie politycznej,  tzw. karier kryminalnych sprawców przestępstw, przestępczości cudzoziemców.

Jacek Schmidt

Tomasz Sieniow

Absolwent KUL (magister prawa - 1997, doktor nauk prawnych - 2004) oraz Chicago-Kent College of Law (Master of Laws in International and Comparative Law – 2000); adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz koordynator Sekcji Uchodźczej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL; prezes zarządu fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa. Od 2008 roku jest Sekretarzem Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów.

Marcin Sośniak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1998 – 2003), Studiów Podyplomowych w zakresie Migracji Międzynarodowych przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (2007 – 2008) i studium „Prawa i wolności człowieka” przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2009 r.). Od kwietnia 2004 r. pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, obecnie zatrudniony jako główny specjalista w Zespole do spraw Równego Traktowania. Problematyką ochrony praw cudzoziemców zajmuje się od 2006 r. Członek Komisji Ekspertów ds. Migrantów, działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Teresa Sotowska

Dariusz Supeł

Starszy radca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, odpowiedzialny za edukację zewnętrzną, członek komisji Ekspertów ds. Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Od lat związany z ruchem organizacji pozarządowych, wiceprzewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, prezes Rady Nadzorczej Spółdzielni Kooperatywa Pozarządowa, trener organizacji pozarządowych.

Sylwia Urbańska

Ton Van Anh

Urodziła się w Wietnamie. Przyjechała do Polski jako dziecko z rodzicami i bratem. Od czasów licealnych zajmuje się dziennikarstwem, obecnie jest działaczką wolnościową i polską korespondentką Radia Wolna Azja. Jest członkiem zarządu sekcji cudzoziemskiej Stowarzyszenia Wolnego Słowa, organizacji założonej z inicjatywy Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Mirosława Chojeckiego, skupiającej głównie ludzi dawnej polskiej opozycji demokratycznej. Komunistyczne władze Wietnamu odmówiły jej wydania paszportu, argumentując to wrogą działalnością, wskutek czego Prezydent Bronisław Komorowski w nadzwyczajnym trybie nadał jej polskie obywatelstwo.

Maciej Ząbek

Załączniki:

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz