Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością

Data:

Skład Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością

 • dr Monika Zima-Parjaszewska - współprzewodnicząca Komisji

– doktor nauk prawnych, ukończyła egzaminem sędziowskim aplikację sądową, adiunkt w Katedrze Prawa i Kryminologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Specjalistka w dziedzinie praw człowieka, prawa konstytucyjnego i antydyskryminacyjnego, w szczególności statusu prawnego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ubezwłasnowolnienia. Ekspertka wielu organizacji pozarządowych: Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Kampanii Przeciw Homofobii, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Autorka wielu publikacji dotyczących praw człowieka, zasady równego traktowania, sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Trenerka z zakresu praw człowieka, prawa antydyskryminacyjnego, współautorka programu szkoleń dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – Self-Adwokatów.

 • Anna Błaszczak-Banasiak - współprzewodnicząca Komisji

– dyrektor Zespołu do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu międzynarodowego prawa publicznego i prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Polityki Zagranicznej na Akademii Dyplomatycznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wieloletnia działaczka organizacji pozarządowych. Autorka i redaktorka licznych publikacji i raportów Rzecznika Praw Obywatelskich poświęconych m.in. przeciwdziałaniu dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w obszarze edukacji, praw wyborczych i dostępności. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

 • dr Krzysztof Kurowski - sekretarz Komisji

​- doktor nauk prawnych, specjalność prawo konstytucyjne, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole ds. Równego Traktowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Autor wielu publikacji z zakresu praw osób z niepełnosprawnościami w tym monografii „Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami”, pierwszej w polskiej doktrynie pozycji poświęconej kompleksowo temu zagadnieniu. Wieloletni działacz organizacji pozarządowych.

 • Barbara Abramowska

– dyrektor Biura Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z wykształcenia organizator oraz dziennikarka. Redaguje kwartalnik „Społeczeństwo dla Wszystkich”, a także inne publikacje wydawane przez PSOUU, w tym opracowania w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest autorką książek „Taka dobra historia” cz. I i II (PSOUU, 2003 i 2013). 

 • Sławomir Besowski

- Prezes Fundacji Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych. Ukończył magisterskie studia lotnicze na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Po wypadku ukończył z wyróżnieniem studia ekonomiczne na Wydziale Strategicznym  Akademii Obrony Narodowej, a następnie studia doktorskie z zarządzania w Wyższej Szkolę Przedsiębierności i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, a także Szkołę Praw Człowieka prowadzaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Inicjator powstania wielu organizacji działających w środowisku osób niepełnosprawnych. Trener, ekspert organizacji krajowych i międzynarodowych. Wcześniejszy sekretarz Regionu Europejskiego Międzynarodowej Organizacji Osób Niepełnosprawnych – DPI.

 • Dominika Buchalska

- adwokat, od ponad 10 lat pracownik organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących; Zajmuje się problematyką zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ich aspektach prawnych, a także doradztwem w indywidualnych sprawach osób niepełnosprawnych, głównie niewidomych, w sprawach rodzinnych, spadkowych, karnych i innych.

 • Kinga Dękierowska

– prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 1997 roku, aktualnie w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

 • dr Agnieszka Dudzińska

- socjolog, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN, 2013-14 wiceprezes PFRON ds. programowych. Mama niepełnosprawnego dziecka. Autorka pozarządowego projektu "Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych", Rzecznik uczniów niepełnosprawnych w 2011, laureatka nagrody czytelników Gazety Wyborczej Stołek 2011. Opublikowała m. in. informator dla rodziców "Najczęstsze pytania dotyczące kształcenia specjalnego" (dostępne na www.wszystkojasne.waw.pl) i wskazówki dla rodziców "Prawo dziecka niepełnosprawnego do nauki w szkole ogólnodostępnej" (dostępne na www.abcd.edu.pl).

 • Agata Gawska

– Prezeska Zarządu Fundacji Aktywizacja. Z tematyką aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych związana od 1999 r. Koordynatorka wielu projektów aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym projektu systemowego "Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych", który obejmował wsparciem aktywizacyjnym przeszło 2000 niepełnosprawnych mieszkańców wsi. Stała przedstawicielka sektora organizacji pozarządowych w Radzie Rynku Pracy - organie doradczo-opiniodawczym Ministra właściwego ds. Pracy w MPiPS. Członkini Komitetu Umowy Partnerstwa, Stały ekspert Komitetu Monitorującego PO WER. Współtwórczyni i koordynatorka Grupy On Inclusion 14-20 – społecznej grupy skupiającej pozarządowych i akademickich ekspertów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami skupionych wokół właściwego włączania tematyki niepełnosprawności w nowej perspektywie UE 2014-2020.

 • Barbara Imiołczyk

​- dyrektor Centrum Projektów Społecznych w Biurze RPO. Pilotuje projekty Centrum na rzecz praw osób chorujących psychicznie, program spotkań regionalnych Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami społecznymi. Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych działającej przy RPO.

 • Piotr Kowalski

– działacz społeczny związany z Polskim Związkiem Głuchych, w którym kieruje projektami nastawionymi na zatrudnianie osób głuchych. Organizator wielu wydarzeń dla osób głuchych. Pomysłodawca „Miasta Głuchych” – miejsca w którym każdy słyszący może poczuć się jak głuchy w społeczeństwie. Prezes Fundacji KSK „Pracownia Wspierania Organizacji Pozarządowych” i Fundacji Subsidium. Instruktor harcerski, absolwent programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Członek rady programowej Fundacji „Prawo dla każdego”. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Historyk. 

 • Grzegorz Kozłowski

- Prezes Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących. Autor i współautor licznych publikacji poświęconych ochronie praw osób z niepełnosprawnością. Twórca alfabetu punktowego do dłoni dla głuchoniewidomych, współtwórcą programu Świat bliżej nas, my bliżej świata, nastawionego na udostępnianie osobom głuchoniewidomym sprzętu komputerowego oraz Internetu. Prowadzi szkolenia w zakresie metod porozumiewania się osób głuchoniewidomych oraz komputerowe. Laureat konkursu Człowiek bez barier, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

 • dr Paweł Kubicki

– doktor ekonomii, adiunkt w Instytucie Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współpracownik organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką niepełnosprawności i starości. W ramach działalności naukowej zajmuje się finansowaniem polityki publicznej wobec niepełnosprawności, lokalną polityką społeczną i edukacją włączającą.

 • Magdalena Kuruś

– prawniczka, ukończyła UMCS w Lublinie (specjalizacja w zakresie prawa unijnego). Zastępczyni Dyrektorki Zespołu ds. Równego Traktowania Biura RPO. Koordynowała prace zespołów eksperckich przy RPO V kadencji, m. in. ds. opracowania przepisów ogólnych prawa administracyjnego, reformy systemu ochrony zdrowia, reformy procesu legislacyjnego.

 • Małgorzata Radziszewska

– politolog, urzędniczka (PFRON), działaczka społeczna. Autorka IV wydań kompendium wiedzy dla osób niepełnosprawnych, projektów rozwiązań (np. mieszkań wspomaganych), propozycji zmian systemowych, artykułów i opracowań w czasopismach i innych publikacjach. Prowadząca przez wiele lat konkurs dla samorządów ,,Równe szanse, równy dostęp”. Współzałożyciela świetlicy społecznej dla dzieci oraz dwóch stowarzyszeń. Zdobywczyni pierwszego dla Polski medalu w tańcu towarzyskim osób niepełnosprawnych. 

 • dr Anna Rdest

- dysponuje doświadczeniem w obszarze realizacji projektów, których celem  była aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa warunków ich funkcjonowania.  Organizowała i realizowała cykle szkoleń z zakresu zwiększania dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, przeznaczonych dla: jednostek publicznych, szkolnictwa wyższego, branży turystycznej i innych. Koordynuje współpracę z szeroko rozumianym otoczeniem osób z niepełnosprawnościami oraz projekty rzecznicze, ekspertka m.in. w obszarze prawa do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczy w pracach legislacyjnych. Działała na rzecz ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Uczestniczy w procesie upowszechniania dostępu osób z niepełnosprawnościami do wyborów. Autorka i współautorka wielu publikacji.

 • dr Katarzyna Roszewska

– doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła aplikację sędziowską, radcowską. Obok pracy naukowej aktualnie wykonuje zawód radcy prawnego. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. 

 • Anna Rutz

- Prezeska Fundacji Elektrownia Inspiracji. Pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w tematyce zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do szkolnictwa wyższego Opiniowała projekty aktów prawnych w tym zakresie.  W latach 2010 – 2013 Pełnomocnik Parlamentu Studentów RP ds. studentów z niepełnosprawnościami. W ramach projektu Fundacji Aktywizacja Regionalny Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami w Poznaniu.

 • Dagmara Sendur

– doradczyni edukacyjna w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowująca pracę doktorską w zakresie kultury Głuchych, współtwórczyni innowacyjnego programu wsparcia studentów z zaburzeniami psychicznymi „Konstelacja Lwa”.

 • Dorota Siwiec

– prawnik, mediator. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 2000 roku, aktualnie w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 

 • Scholastyka Śniegowska

– nieprzerwanie, od początku swojej pracy zawodowej związana z pomocą drugiemu człowiekowi. Ukończyła Akademię Medyczną, Wydział Pielęgniarstwa, posiada specjalizację z Pomocy Społecznej i studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych. Pracowała na różnych stanowiskach i pełniła wiele funkcji społecznych między innymi w PCK, MONAR, PRXENIA a obecnie w PTSR. Za pomoc uchodźcom i pomoc w czasie klęsk i katastrof odznaczona została Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. 

 • Aleksander Waszkielewicz

– prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Zajmuje się szeroko rozumianym rzecznictwem praw osób z niepełnosprawnościami. 

 • Paweł Wdówik

 • dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

- architekt, pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego. Autor ponad 70  publikacji z tematyki projektowania dla wszystkich oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Audytor dostępności obiektów i przestrzeni publicznych. Jest pierwszym w Polsce „Access Oficerem”, powołanym na to stanowisko w 2014 roku przez samorząd Miasta Gdyni. Twórca programu edukacyjnego „Projektowanie Przestrzeni Wspólnej” realizowanego od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i w miastach województwa pomorskiego. Autor Standardów Dostępności przestrzeni publicznych wdrażanych w polskich miastach. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Popularyzator idei projektowania uniwersalnego, za co m.in. został nagrodzony w 2013 roku Medalem „Gdynia bez Barier”.

 • Jacek Zadrożny (do 20 kwietnia 2021 r.)

– absolwent Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, specjalista w zakresie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i cyfrowego włączenia. Przewodniczący Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Redaktor pierwszego społecznego raportu z realizacji przez Polskę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami opublikowanego w 2015 r.

 • Adam Zawisny

- Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”, Wiceprezes Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Ukryty Potencjał”. Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Łodzi. 

 • dr Jarosław Zbieranek

- doktor nauk prawnych, konstytucjonalista i politolog. Specjalizuje się w problematyce praw politycznych. Od 2004 roku bierze udział w pracach legislacyjnych w Sejmie RP i Senacie RP. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, ekspertyz i analiz m.in. dla Parlamentu Europejskiego, OBWE, Biura Analiz Sejmowych. Pracownik Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Długoletni ekspert - asesor oceniający wnioski i sprawozdania organizacji pozarządowych, w ramach m.in. Programu „Obywatele dla demokracji” EOG, PO KL, ASOS, POWER, P FIO. 

Załączniki:

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz