Spotkanie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością - problem edukacji włączającej oraz asystentów osób z niepełnosprawnościami

Data:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością. Podczas spotkania dyskutowano na temat edukacji włączającej. Omówiono również wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie RPO na temat asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością.

Członkowie komisji rozmawiali na temat stanu wdrożenia w Polsce art. 24 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Eksperci zwrócili uwagę, że aktualny pozostaje problem z organizacją transportu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół, a także systemem nauczania języków obcych na uczelniach wyższych. Dostrzec można jednak coraz większą świadomość rodziców dzieci z niepełnosprawnościami o przysługujących im prawach. Szczególnego odnotowania wymaga fakt, że Komitet do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych wezwał władze publiczne do stworzenia ogólnopaństwowej strategii edukacyjnej uwzględniającej edukację włączającą, opracowania realnego planu jej wdrożenia i określenia maksymalnych limitów czasowych na realizację tych założeń. W naszym kraju brakuje tego rodzaju dokumentu programowego.

Drugim omawianym zagadnieniem była potrzeba wprowadzenia do polskiego prawa kompleksowej regulacji dotyczącej usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Zaprezentowane zostały wyniki badan zrealizowanych na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, które wykazały zarówno duże zapotrzebowanie na usługi asystenckie, jak i na potrzebę przyjęcia jasnych kryteriów ich kwalifikowania. Następnie członkowie komisji przedstawili szereg rekomendacji co do przyszłej regulacji prawnej w tym zakresie. Rzecznik  w bieżącym roku przygotuje raport na temat wraz z rekomendacjami, który ukaże się w serii wydawniczej „Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka”.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2017-03-29 09:28:25
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska