Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Klauzula „ważnego interesu służby”, a ochrona przed dyskryminacją ze względu na płeć w Policji

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Klauzula „ważnego interesu służby”, a ochrona przed dyskryminacją ze względu na płeć w odniesieniu do funkcjonariuszek służby policyjnej

Cel badawczy:

Poznanie praktyki stosowania klauzuli „ważnego interesu służby” uregulowanej w ustawie o Policji w stosunku do policjantek, które zaszły w ciążę i są odsuwane od wykonywania zadań lub wręcz zwalniane pracy.

Uzasadnienia:

Do organizacji praw człowieka i antydyskryminacyjnych wpływają skargi od policjantek, które zostały zwolnione z pracy na podstawie przepisu o „ważnym interesie służby co w naszym przekonaniu jest jaskrawym pogwałceniem zasady równości płci i ochrony macierzyństwa.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

 

Redakcja: BRPO

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk