Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak ochronimy mieszkańców miast przed hałaśliwymi imprezami masowymi? – Rzecznik pyta Ministra Środowiska

Data:
Tagi: mieszkanie

W wielu polskich miastach często odbywają się imprezy masowe. Niestety, wiąże się z nimi nie tylko dobra zabawa, ale także hałas, który jest uciążliwy dla mieszkańców. Jak pogodzić ze sobą te, jak się wydaje, sprzeczne wartości?

Uciążliwości zdaniem Rzecznika wynikają z braku mechanizmu prawnego, który pozwalałby właściwym organom na podejmowanie działań wobec organizatora imprezy tak, by respektował on prawa okolicznych mieszkańców.

W przypadku imprez masowych nie można zastosować regulacji ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o prawie ochrony środowiska w zakresie nadmiernej emisji hałasu, gdyż nie ma możliwości zaklasyfikowania urządzeń używanych przez organizatora imprezy jako instalacji w rozumieniu tej ustawy. Co więcej, przy wydawaniu zezwoleń na organizację imprezy masowej nie bierze się pod uwagę kwestii związanych z ochroną akustyczną terenów, w sąsiedztwie których ma się ona odbywać. Z kolei przepisy prawnokarne zapewniają iluzoryczną ochronę praw osób narażonych na hałas.

Konieczne jest podjęcie stosownych kroków legislacyjnych, które zagwarantują ochronę zdrowia, a także poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego mieszkańców – zaznaczył RPO w wystąpieniu do Ministra Środowiska.

Rzecznik z dużym zadowoleniem przyjął informację, że omawiana kwestia została dostrzeżona przez resort środowiska i stała się jednym z przedmiotów prac funkcjonującego w ramach Ministerstwa Zespołu do spraw przygotowania propozycji działań normujących ochronę środowiska przed hałasem. Rekomendacje Zespołu, w tym wprowadzenie regulacji uzależniających wydanie zezwolenia na imprezę masową od zorganizowania jej w taki sposób, by emitowany w związku z nią hałas nie powodował nadmiernych uciążliwości, były zbieżne z postulatami Rzecznika. Etap wydawania zezwolenia na organizację imprezy wydaje się bowiem najdogodniejszym momentem do oceny stopnia potencjalnej uciążliwości imprezy dla okolicznych mieszkańców.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Środowiska o informację, jaki jest aktualny stan prac nad projektowanymi regulacjami i czy znalazły się one w opracowanych przez Ministerstwo projektach aktów prawnych.

 

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk