Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO pisze do premiera w sprawie ochrony obywateli przed hałaśliwymi imprezami masowymi

Data:
  • Ludzie mieszkający w sąsiedztwie miejsc, gdzie odbywają się "rozrywkowe" imprezy, skarżą się na nadmierny hałas
  • Wciąż bowiem nie ma odpowiedniej ochrony praw tych osób 
  • RPO od 5 lat koresponduje w tej sprawie z Ministerstwem Środowiska (Klimatu) i MSWiA - które prezentują rozbieżne stanowiska
  • Dlatego Adam Bodnar zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o skooordynowanie działań obu resortów

Rzecznik Praw Obywatelskich dostaje liczne skargi od osób mieszkających w sąsiedztwie terenów lub obiektów (przede wszystkim stadionów), gdzie organizowane są różnego rodzaju wydarzenia o charakterze rozrywkowym.  Analizując przepisy związane z ochroną przed nadmiernym hałasem, RPO zwrócił uwagę, że nie są one dostosowane do realiów związanych z organizacją imprez masowych.

Wystąpił w tej sprawie do Ministerstwa Środowiska, które podzieliło pogląd, że należy wprowadzić przepisy pozwalające na ochronę przed nadmiernym hałasem imprez masowych. Rozwiązaniem mogłoby być jednoznaczne wskazanie, że w procedurze wydawania zezwolenia na organizację imprezy masowej właściwy organ zobligowany jest brać pod uwagę konieczność minimalizacji uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Niestety, inne było stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uznało ono, że ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (będąca w kompetencjach tego resortu) nie powinna obejmować regulacji związanych z przeciwdziałaniem nadmiernej emisji hałasu.

W związku ze stanowiskiem MSWiA Ministerstwo Klimatu poinformowało RPO, że zmiany legislacyjne nie zostaną przeprowadzone, a rozwiązywać problem powinny właściwe organy samorządu terytorialnego. Jednak zdaniem RPO bez wyraźnej, ustawowej podstawy nie sposób spodziewać się, że organy administracji odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń będą brały pod uwagę interes osób mieszkających w sąsiedztwie miejsca organizacji imprezy.

- Odmowa wydania zezwolenia ze względu na spodziewaną nadmierną emisję hałasu jest zaś wprost wykluczona (art. 29 ust. 4 ustawy wymienia zamkniety katalog podstaw odmowy wydania zezwolenia) - wskazuje Adam Bodnar.

Przekazując te informacje premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, RPO zwrócił się z prośbą doprowadzenie do koordynacji działań obu zaangażowanych w sprawę ministerstw.

- Z punktu widzenia strażnika konstytucyjnych wolności i praw jednostki nie mogę bowiem zaakceptować sytuacji, w której dostrzegany przez nie problem nie jest rozwiązywany z uwagi na istniejący między nimi „spór” - napisał Adam Bodnar do premiera Mateusza Morawieckiego.

V.7200.8.2015

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski