Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Inwigilacja w latach 2007-15? To jest tajne, Panie Rzeczniku

Data:

O sprawie inwigilacji różnych grup społecznych  w latach 2007-15 Rzecznik Praw Obywatelskich nie dostanie dodatkowych informacji, gdyż są one tajne – informuje  Rzecznika Praw Obywatelskich koordynator Służb Specjalnych w piśmie, które do Biura RPO wpłynęło 30 maja.

Rzecznik Praw Obywatelskich, który z ogromnym zaniepokojeniem przyjął sejmowe wystąpienie ministra Mariusza Kamińskiego o szerokim zakresie inwigilowania różnych grup społecznych i osób w latach 2007 – 2015 przez służby specjalne, poprosił o wskazanie bliższych danych odnoszących się do konkretnych przypadków niezgodnych z prawem działań i zaniechań służb specjalnych.

W odpowiedzi zastępca min. Kamińskiego sekretarza stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów min. Maciej Wąsik wyjaśnił, że:

„Przemówienie wygłoszone 11 maja 2016 roku przed Sejmem RP zawiera wszelkie informacje, które mogły zostać przekazane w tej sprawie.

Okoliczności działań służb w konkretnych przypadkach są chronione na mocy Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych”.

„Pragnę zaznaczyć, że zgodnie z zapowiedzią Ministra Koordynatora w związku z przeprowadzonym w służbach audytem skierowanych zostało 19 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa”.

„Stosowne dokumenty zostały wysłane do Prokuratury Krajowej. Prokuratura Krajowa jest więc instytucją właściwą do odpowiedzi na pytania o dalsze działania związane z materiałami zgromadzonymi w toku prowadzonego audytu.

Zawiadomienia są tajne, szczegóły zostały objęte tajemnicą śledztwa.

Wobec powyższego przesłany Panu Ministrowi materiał jest pełnym materiałem, jaki w tej sytuacji Minister Koordynator może przekazać Panu Ministrowi”.

Min. Wasik załącza też pełen tekst wystąpienia min. Kamińskiego w Sejmie.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski