Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Forum Antydyskryminacyjne - podsumowanie

Data:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się Forum Antydyskryminacyjne – spotkanie z przedstawicielami 40 organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. przeciwdziałaniem dyskryminacji.

Spotkanie miało formę warsztatów, których celem było zwiększenie wiedzy na temat kompetencji Rzecznika jako niezależnego organu ds. równego traktowania i jako organu monitorującego wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Stanisław Trociuk, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, prowadził dyskusję na temat najważniejszych, według zgłoszonych przez biorących udział w Forum, wyzwań w obszarze równego traktowania w kontekście współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk