Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja w podstawach programowych oraz podręcznikach i zeszytach ćwiczeń do wychowania do życia w rodzinie

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat badania:
Dyskryminacja ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, (niepełno)sprawność, religię, wyznanie i światopogląd w podstawach programowych oraz zatwierdzonych do użytku szkolnego podręcznikach i zeszytach ćwiczeń do wychowania do życia w rodzinie na wszystkich etapach kształcenia

Cel badawczy:
Celem jest zdiagnozowanie mechanizmów dyskryminacyjnych, stereotypów, legitymizacji przemocy w podręcznikach i ćwiczeniach do wychowania do życia w rodzinie, a także w podstawach programowych do tego przedmiotu.

Uzasadnienie:
Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie powinien być realizowany od V klasy szkoły podstawowej do zakończenia liceum bądź technikum w wymiarze 14 godzin rocznie. Do nauki trwającej osiem lat w chwili obecnej zatwierdzone przez MEN są trzy podręczniki przedstawiające treści anachroniczne i krzywdzące ze względu na wiele przesłanek. Szkoła nie tylko nie przeciwdziała dyskryminacji na różnych polach, lecz ją wspiera m.in. poprzez powielanie stereotypów płciowych czy wspieranie wyłącznie katolickiego modelu ludzkiej seksualności. Nowe zagrożenia, takie jak cyberprzemoc i seksualizacja nie są w ogóle uwzględniane w programach. Nauczyciele i nauczycielki nie dysponują żadnymi współczesnymi, opartymi na rzetelnej wiedzy pomocami naukowymi (np. bazującymi na standardach Światowej Organizacji Zdrowia), które byłyby rekomendowane przez MEN. Organizacje pozarządowe od lat apelują do ministerstwa, żeby to zmienić. Kolejne rekomendacje nie przynoszą rezultatów, a młodzi ludzie wciąż pozbawiani są prawa do wiedzy.

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk