Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja kobiet w dostępie do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia kobiet, zdrowia seksualnego i zdrowia reprodukcyjnego

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy: Zbadanie czy, w jakim stopniu Polki i które ich grupy doświadczają barier w dostępie do świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza tych bezpośrednio odnoszących się do zdrowia kobiet, zdrowia seksualnego i zdrowia reprodukcyjnego. Zdefiniowanie tych barier i zdefiniowanie ich źródła oraz wypracowanie rekomendacji naprawczych.

Uzasadnienie: Wykluczenie społeczne skutkuje m.in. wykluczeniem w dostępie do zdrowia, a płeć jest jednym z czynników wykluczenia. Ograniczenie dostępu do świadczeń gwarantujących zdrowie seksualne i reprodukcyjne kobiet może być rezultatem tego zjawiska. Dlatego też warto je poddać systematycznym badaniom, których jak dotąd się nie prowadzi. Chodzi nie tylko o dostęp do edukacji seksualnej, antykoncepcji i aborcji, gdy prawo na nią zezwala, ale także profilaktyki i leczenia schorzeń związanych z płcią. Badanie miałoby na celu przede wszystkich zbadanie dostępności świadczeń lekarzy ginekologów i położnych w całym kraju, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, oddalonych od centrum.

 

Pracownik naukowy - Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Polityki i Moralności

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk