Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Zmiana zasad po interwencji RPO

Data:
  • 43-letniemu obywatelowi z niepełnosprawnością odmówiono dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego z funuszy PFRON
  • To dyskryminacja z uwagi na wiek – ocenił RPO, który wystąpił do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zmianę zasad udzielania dofinansowań
  • Interwencja RPO była skuteczna - obywatel nie tylko dostał dofinansowanie, a zasady jego przyznawania zmieniono

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do PCPR o zmianę praktyki i treści zasad przyznawania osobom z niepełnosprawnościami dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych.

W kwietniu 2021 r.  do RPO wpłynęła skarga na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 43-letniemu obywatelowi z niepełnosprawnością odmówiono dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON. Z przedstawionego przez PCPR pisma wynikało, że przez znaczny niedobór funduszy PFRON przyjęto zasadę przyznawania dofinansowań dzieciom z niepełnosprawnościami do 16. roku życia, osobom z niepełnosprawnościami do 24. roku życia, uczącym się i niepracującym - bez względu na stopień niepełnosprawności.

Rzecznik zwrócił się do PCPR o wskazanie podstaw prawnych tej regulacji.  W jego ocenie nie ma ona podstaw w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z prawem, dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych jest zadaniem powiatu. Powiat dysponuje również środkami własnymi na te zadania. Nie ma też podstaw prawnych do wyłączenia jakiejś grupy osób z niepełnosprawnościami z prawa do dofinansowania, o ile taka osoba spełnia kryteria określone prawem. A rada powiatu nie ma kompetencji do określania kryteriów przyznania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Mimo że PCPR akcentowało niedobór finansów, jednocześnie poinformowało, że w maju 2021 r. udzielono jednak dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego obywatelowi i jego opiekunowi.

Potwierdziło to zasadność skargi, ponieważ doszło do dyskryminacji z uwagi na wiek. Przyznanie dofinansowania po interwencji Rzecznika oznacza, że w chwili odmowy zainteresowany spełniał kryteria do uzyskania dofinansowania. Powodem, dla którego wcześniej nie przyznano dofinansowania, była zasada nie znajdująca podstaw w przepisach prawa.

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych  - nawet znaczny niedobór środków z PFRON nie może stanowić całkowitej odmowy dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego osobom spełniającym kryteria jego otrzymania. Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do dofinasowania na taki cel, o ile spełniają kryteria określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

PCPR wykreśliło zakwestionowane przez RPO postanowienia i wprowadziło nowe, zgodne z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

BPW.7066.2.2021

 

Autor informacji: Paulina Modrzecka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski