Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów ds. Osób Głuchych

Biogramy członków Komisji w polskim języku migowym dostępne na profilu Biura RPO na platformie Facebook: link do nagrania

Skład Komisji:

dr Małgorzata Czajkowska-Kisil – współprzewodnicząca Komisji. Surdopedagog, nauczyciel szkoły dla niesłyszących, lingwista migowy. CODA. Inicjatorka badań nad opisem gramatycznym i słownikowym PJM (od 1994). Ekspert w dziedzinie edukacji Głuchych. Twórca pierwszego w historii lektoratu uniwersyteckiego PJM. Współzałożycielka Instytutu Polskiego Języka Migowego. Członek zespołu badawczego Pracowni Lingwistyki Migowej UW. Tłumacz i lektor PJM na UW. Ukończona rozprawa doktorska na temat opisu gramatycznego PJM.

Anna Antos - Niesłyszący surdopedagog, dyplomowany nauczyciel-bibliotekarz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz biegły sądowy w zakresie odczytywania mowy z ust.

Zuzanna Borowska - Głucha aktywistka z Bydgoszczy, pochodząca z wielopokoleniowej rodziny Głuchych, zaangażowana w działania na rzecz środowiska. Wykształcenie wyższe magisterskie z kierunku pedagogika - usługi społeczne w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy .Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych w Warszawie, gdzie walczy o dostępność edukacji dla dzieci głuchych. Pracuje w Instytucie Głuchoniemych na placu Trzech Krzyży w Warszawie, kontynuując swoje zaangażowanie na rzecz wsparcia środowiska głuchych.. Pasjonuje się pełnieniem funkcji lektora Polskiego Języka Migowego. Prowadzi dla osób słyszących naukę języka migowego  i promuje kulturę głuchych. Dodatkowo angażuje się w pracy społecznej w Fundacji Akademia Młodych Głuchych, inicjując projekty i inicjatywy wspierające rozwój głuchych kobiet.

Marcin Daszkiewicz - głuchy od urodzenia. Wykwalifikowany lektor Polskiego Języka Migowego. Działacz na rzecz kampanii Polskiego Języka Migowego oraz Kultury Głuchych. Absolwent studiów podyplomowych PJM na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją lektorską. Dorobek zawodowy 10 lat pracował jako lektor Polskiego Języka Migowego na Uniwersytecie Warszawskim obecnie prowadzi zajęcia PJM dla specjalistów oraz rodziców mające dzieci Głuche w Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO.

Grzegorz Galewski - Niesłyszący, a od ponad dwudziestu lat - Głuchy z wyboru. Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 1994 pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie, początkowo jako wychowawca w internacie, a następnie jako nauczyciel języka polskiego. Współpracuje z Fundacją "Echo".

Bartosz Golędzinowski - Założyciel i prezes Stowarzyszenia "SUITA" - reprezentuje interesy osób mówiących niesłyszących i niedosłyszących posługujących się systemami implantów słuchowych i korzystających z aparatów słuchowych. Z wykształcenia i zainteresowania architekt wnętrz. Od 6 lat wolontariusz Fundacji Zwierzaki w Potrzebie. Niesłyszący od urodzenia, od 21 lat korzystający z systemu implantu ślimakowego, na co dzień porozumiewający się językiem mówionym.

Daniel Kowalski – pedagog i politolog, działacz społeczny na rzecz osób  z niepełnosprawnościami. Założyciel Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych (SPIPG) oraz Stowarzyszenia Polski Instytut Spraw Niepełnosprawnych (SPISN). Od 2018 Dyrektor Zarządzający oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych. Od 2023 roku Sekretarz Generalny, Dyrektor Zarządzający oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia Polski Instytut Spraw Niepełnosprawnych. Poprzednio Prezes Polskiego Stowarzyszenia Głuchych i Niedosłyszących (2011-2013), a także Wiceprezes Fundacji Odnowy Warszawskiej Pragi (2013-2018). Absolwent Wydziału Humanistycznego na kierunku Pedagogika Akademii Podlaskiej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny). W latach 2006 – 2009 stypendysta naukowy tej uczelni. W latach 2010 – 2012 członek i sekretarz Koła Naukowego Politologów na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu: marketingu i doradztwa politycznego, administracji publicznej o specjalności: rządowa i samorządowa na Uniwersytecie Warszawskim; a w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu: administracji i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem standardów europejskich oraz studiów menedżerskich - Przywództwo 2.0. Absolwent Akademii Politycznej oraz 24 Szkoły Liderów Politycznych. Autor jak i współautor licznych petycji i postulatów kierowanych do instytucji rządowych i samorządowych w sprawach osób głuchych i niepełnosprawnych. Działacz na rzecz likwidacji barier architektonicznych oraz barier społecznych, cyfrowych i prawnych w  komunikowaniu się. Inicjator wielu projektów i inicjatyw społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Piotr Kowalski – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Był koordynatorem wideotlumacz.pl w Oddziale Łódzkim Polskiego Związku Głuchych i koordynatorem merytoryczny projektu "4 kroki". Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Był członkiem Zarządu Spółdzielni Socjalnej FADO i prezesem Fundacji Rozwoju Edukacji Głuchych. Autor i współautor poradników i dokumentów dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Joanna Łacheta - osoba Głucha, wieloletni surdopedagog, nauczyciel w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Lektor i trener Polskiego Języka Migowego, prowadzenie szkoleń i seminarium dla tłumaczy Języka Migowego. Organizatorka wielu konferencji i imprez kulturalno- artystycznych. 

Kajetana Maciejska-Roczan – Osoba głucha. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Po ukończeniu studiów pracowała naukowo w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie. Później jako wychowawca i nauczycielka biologii, chemii i przystosowania do życia w rodzinie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie. Pracuje społecznie w Polskim Związku Głuchych od 1971 r. Wcześniej była przewodniczącą Klubu Niesłyszących Studentów i Absolwentów Wyższych Uczelni „Fabulinus”, sekretarzem Warszawskiego Klubu Sportowego „WARS”, wiceprezesem Zarządu Koła Terenowego w Warszawie i prezesem Oddziału Mazowieckiego. W latach 2010-2016 pełniła funkcję prezesa Zarządu Głównego PZG. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa.W latach 2005-2009 była członkiem Zarządu Europejskiej Unii Głuchych (EUD).

Małgorzata Mickiewicz – Osoba Głucha pochodząca z rodziny Głuchej, ukończyła studia  na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie. Pracuje obecnie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, na stanowisku referent ds. kształcenia osób Głuchych i słabosłyszących. Od wielu lat jako lektor Polskiego Języka Migowego prowadzi kursy PJM na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz w ramach działań organizacji pozarządowych. Uczestniczka wizyt studyjnych (m.in. na Uniwersytecie Gallaudeta), konferencji, jako uczestniczka oraz  prelegentka. Czynnie angażuje się w działalność w organizacjach pozarządowych na rzecz osób Głuchych, popularyzując kulturę Głuchych oraz Polski Język Migowy.

Stanisław Porowski – osoba głucha od urodzenia, posługuje się Polskim Językiem Migowym. Absolwent Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie. Wieloletni działacz społeczny i związkowy. Od 2018 – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych, a od 2023 – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Polski Instytut Spraw Niepełnosprawnych.
Poprzednio Wiceprzewodniczący  Terenowej  Organizacji  Głuchych NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze (2006 – 2009). W latach 1994 - 2002 Wiceprzewodniczący Koła Inwalidów Słuchu NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, a w latach 2002 - 2006  Przewodniczący tego Koła. Autor i współautor licznych petycji i postulatów kierowanych do instytucji rządowych i samorządowych w sprawach osób głuchych i osób z niepełnosprawnościami. Inicjator wielu projektów i inicjatyw społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW – Surdopedagog, psycholog, logopeda. Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wieloletnia uczelniana rzeczniczka studentów z niepełnosprawnością, współzałożycielka Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Słabosłyszących „Tacy Sami”. Opublikowała m.in. monografie: Przekaz pantomimiczny w komunikacji z dzieckiem niesłyszącym (2004), Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych (2009, red.), Ruch na rzecz lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych (2010, red.),  Głusi. Emancypacje (2013), Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami (2014).

Marek Śmietana – Legniczanin, zamieszkały od wielu lat w Warszawie, student Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta rektora dla najlepszych studentów UW, wieloletni działacz w środowisku Głuchych, wice prezes Instytutu Polskiego Języka Migowego, organizator imprez kulturalnych (m.in. Miss Deaf Poland 2013, Deaf Talent 2014, konferencji Głusi Mają Głos V). Związany od kilku lat z Pracownią Lingwistyki Migowej przy Uniwersytecie Warszawskim jako tłumacz do adaptacji podręczników szkolnych dla potrzeb uczniów głuchych „Nasz elementarz”, „Nasza szkoła”, itd. I też jako lektor polskiego języka migowego na Wydziale Polonistyki Uniwersytecie Warszawskim. Wolontariusz Fundacji Promocji Kultury Głuchych KOKON. Zainteresowanie: Kultura Głuchych (m.in. DeafArt), lingwistyka migowa.

Małgorzata Talipska – Polityk społeczny. Absolwentka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie przy ul. Łuckiej oraz Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka ONSI oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Związana od kilku lat z Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje przy kilku projektach badawczych, między innymi przy tworzeniu korpusu polskiego języka migowego oraz przy adaptacji podręczników szkolnych dla potrzeb uczniów głuchych. Jej główne zainteresowania badawcze mieszczą się wokół aspektu etnicznego Głuchych oraz funkcjonowania głuchych i dostępności, a także aspektów prawnych. Swoją działalność rozpoczęła jeszcze w latach szkolnych, była m.in. radną pierwszej kadencji w Młodzieżowej Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Członek Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy. Działa w kilku organizacjach pozarządowych. Autorka lub współautorka wielu referatów wygłaszanych na konferencjach naukowych w całym kraju oraz publikacji naukowych.

dr Dominika Wiśniewska – Osoba niedosłysząca, doktor nauk humanistycznych, psycholog, psychoterapeuta, specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, wykładowca akademicki, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Pracę doktorską: „Poczucie koherencji a jakość życia osób z implantami ślimakowymi” obroniła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką kilku artykułów naukowych poświęconych problematyce osób głuchych. Prowadzi psychoterapię dorosłych osób głuchych. Jest współautorką programów zajęć psychedukacyjnych dla dzieci z wadą słuchu w wieku szkolnym, warsztatów dla rodziców dzieci, warsztatów dla nauczycieli pracujących z dziećmi z wadami słuchu w szkołach masowych.

Aleksandra Włodarska vel Głowacka Matka niesłyszącego syna Damiana. Prezes zarządu, współzałożyciel i fundator Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym-ECHO (od 1995 r.). Z wykształcenia psycholog, terapeuta TSR. Od 1989r.  zaangażowana w działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu. Współpracuje z innymi podmiotami wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami oraz związanymi z zakresem polityki społecznej. Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Audiofonologii. Członek Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Zainteresowania dotyczące osób niesłyszących, Głuchych, słabosłyszących od  momentu ich urodzenia do dorosłości oraz wpływu rodziny, środowiska i dalszego otoczenia na ich jakość życia.

Małgorzata Żbikowska – Osoba słabosłysząca. Pedagog, absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Ma dwoje dorosłych dzieci, w tym słabosłyszącą córkę – jedną z pierwszych podopiecznych Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO-. Jest współzałożycielką Fundacji (1995) i wiceprezeską Zarządu. Jest także wiceprezeską Federacji Mazowia i członkinią Polskiego Towarzystwa Informatycznego (2001). Od 1995 roku jest realizatorką projektów związanych z aktywizacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami.  Jest ekspertką i rzeczniczką osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności osób słabosłyszących i Głuchych. W codziennej pracy wspiera ich prowadząc zajęcia pedagogiczne grupowe i indywidualne, pomaga w rozwiązywaniu problemów socjalnych, prawnych i wielu innych. 

Barbara Imiołczyk – dyrektorka Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmuje się wprowadzaniem zmian społecznych poprzez działania miękkie – wpływające na wiedzę i kształtujące postawy. W BRPO kieruje Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych i Komisją Ekspertów ds. Osób Głuchych. Ma doświadczenie samorządowe, poselskie oraz działania w III sektorze. Ekspertka samorządowa, doradczyni i trenerka z zakresu planowania i zarządzania strategicznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wielokrotnie odznaczana za zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Dorota Beker – radczyni prawna, członkini Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; absolwentka studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się sprawami osób z niepełnosprawnościami.

Monika Wiszyńska-Rakowska – główna koordynator do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Specjalizuje się w problematyce praw i wolności osób z niepełnosprawnościami. Przed rozpoczęciem pracy z Biurze RPO pracowała w kancelarii adwokackiej zajmującej się kompleksową pomocą osobom poszkodowanym przestępstwem. Doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie w Białymstoku.

Aleksandra Wodyk – sekretarz Komisji Ekspertów ds. Osób Głuchych. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 2020 roku, obecnie na stanowisku specjalistki w Centrum Projektów Społecznych.

Zobacz też: działania RPO w sprawach osób G/gluchych

Liczba wyników: 28